برچسب: فرمهای مستمری بازماندگان
شرایط دریافت مستمری بازماندگان
۸ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
مطابق با مصوبات تامین اجتماعی

شرایط دریافت مستمری بازماندگان

حسب بند «و» ماده «3» قانون تامین اجتماعی مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی ، پرداخت خواهد گردید. بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت: