سر خط خبرها
المر بويد فرزند وزلي فارست و مائود گدال استاتس بود. 6 ژوئن 1914 در ريچفيلد کانزاس زاده شد. رتبه‌ي نخست دانش‎آموختگان 1931 دبيرستان سيلويا در شهر سيلوياي کانزاس را احراز کرد. در 1935 مدرک کارشناسي خود را از دانشگاه مکپرسن، در 1936 مدرک کارشناسي ارشد خود را از دانشگاه کانزاس، و در 1939 مدرک دکتري خود را از دانشگاه مينه‎سوتا گرفت. چند دکتري افتخاري حقوق را نيز به ترتيب در 1966 از دانشگاه مکپرسن، در 1975 از دانشگاه دوک، در 1976 از دانشگاه نوا، در 1981 از دانشگاه پنسيلوانيا، و در 1982 از دانشگاه ليکامينگ دريافت کرد. در 1971 نيز از دانشگاه جرج واشنگتن دکتري افتخاري خدمات عمومي و در 1973 از دانشگاه ساوث داکوتا دکتري افتخاري مديريت گرفت. همچنين، در 1982، از دانشگاه ايالتي اوهايو دکتري افتخاري خدمات عمومي دريافت کرد. در 1973 نيز به شکل افتخاري به عنوان حسابرس داخلي گواهي‎شده معرفي شد.

کد خبر: 56658
تاریخ انتشار: 17:26:00 ,سه شنبه, 24 بهمن 1396

طي ساليان فعاليت خود، رابطه‌ي نزديکي با نهادهاي آموزشي داشت. به عنوان مدرس در دانشگاه امريکن (1941 تا 1943) و دانشگاه جرج واشنگتن (1944 تا 1946) خدمت کرد. بين سال‌هاي 1947 تا 1953، عضو هيات مشورتي بخش سياست‎گذاري دانشگاه پرينستون و بين سال‌هاي 1974 تا 1980 عضو کميته‌ي علمي مدرسه‌ي جان اف کندي در دانشگاه هاروارد بود. افزون بر اين، به عنوان عضو هيات امناء نيز در دانشگاه مکپرسن (1969 تا 1979) و دانشگاه امريکن (1966 تا 1980) خدمت کرد. وي همچنين عضو هيات عالي چند دانشگاه بود. همچنين، عضو افتخاري دانشگاه صنعتي نيروهاي مسلح بود (در 1973 عضو شد و بين سال‌هاي 1974 تا 1977 عضو هيات مشاوران بود) و از 1981 به بعد، عضو هيات عالي دانشگاه ملي دفاع بود.

وي در بخش خدمات دولتي نيز مدت زيادي فعاليت کرد. پس از دانش‎آموختگي از دانشگاه کانزاس در 1936، به عنوان دستيار تحقيق در هيات نظارتي توپکاي کانزاس مشغول به کار شد. بين سال‌هاي 1937 تا 1938، عضو کارکنان خدمات مديريت عمومي شيکاگو بود. بين سال‌هاي 1938 تا 1939 نيز در نهاد بروکينگز فعال بود. همچنين، بين سال‌هاي 1939 تا 1953 در اداره‌ي بودجه به عنوان عضو بخش مديريت اجرايي (1939 تا 1943) عضو بخش دستگاه‌هاي درگير با جنگ (1943 تا 1947)، دستيار مدير در 1947، قائم مقام مدير در امور ارجاعيات نظارتي (1947 تا 1949)، و دستيار مدير اجرايي (1949 تا 1950) مشغول بود؛ و در 1950، رئيس جمهور ترومن وي را به عنوان معاون خود معرفي کرد و تا 1953 اين مقام را در اختيار داشت.

وي در 1953 مدير تحقيقات مارشال فيلد اند کامپاني بود. بين سال‌هاي 1954 تا 1958 نيز به عنوان مدير اجراي هيات هماهنگي عمليات هيات امنيت ملي فعاليت کرد. در 1958 پيش از انتصاب دوباره به عنوان معاون رئيس جمهور آيزنهاور، به اداره‌ي بودجه بازگشت، و به عنوان معاون مدير فعاليت کرد. او توسط روساي جمهور کندي و جانسون نيز دوباره به اين مقام منصوب شد. رئيس جمهور جانسون وي را به عنوان معاون خود در امور خرج بودجه‎ي آمريکا منصوب کرد و تا 1981 که بازنشسته شد، در اين مقام باقي ماند. همزمان با معاونت رئيس جمهور، وي به عنوان نخستين رئيس هيات استانداردهاي حسابداري صنعتي (1970 تا 1981) نيز خدمت کرد.

وي در سازمان‌هاي حرفه‌اي نيز فعال بود. در اين راستا، به عنوان رئيس و معاون اجتماع مديريت عمومي آمريکا (1959 تا 1962) و رئيس سازمان واشنگتن دي سي (1948 تا 1949) خدمت کرد. از 1966 نيز عضو هيات مديران آکادمي علوم سياسي و اجتماعي آمريکا بود، و بين سال‌هاي 1967 تا 1985 در هيات امناي آکادمي ملي مديريت عمومي عضويت داشت. وي همچنين، از 1984 عضو هيات مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي (1977 تا 1981) و عضو هيات استانداردهاي حسابداري دولتي بود. ساليان متمادي نيز در اتحاديه‌هاي مديريت آمريکا، و اتحاديه‎ي حسابداران دولتي فعال بود. مقالات پرشماري نيز براي مجله‎هاي حرفه‌اي نوشت و سخنراني‌هاي پرشماري هم براي سازمان‌هاي حرفه‌اي ايراد کرد.

او در سازمان‌هاي دولتي، مدني، و اجتماعي نيز فعاليت داشت. به عنوان عضو کميسيون پرداخت‌هاي دولتي (1971تا 1973)، کميسيون مفاهيم بودجه‌اي رياست جمهوري (1967 تا 1968)، کميسيون فدرال (1976 تا 1978) کميته‌ي مشورتي خزانه‌داري در بخش صورت‌هاي مالي تلفيقي دولت (1976 تا 1979)، کميته‌ي ملي مشورتي جهاني در آمريکا (1979 تا 1980) هيات تضمين وام کرايسلر (1980 تا 1981) و هيات عاملان سازمان‌هاي بين‎المللي نهادهاي حسابرسي عالي (1969 تا 1981)، هيات مشورتي ارزيابي فناوري (1972تا1981)، و هيات مشورتي بهبود مديريت نهاد رياست جمهوري خدمت کرد. همچنين، عضويت در هيات امناي نهاد ملي اقدامات عمومي (1969 تا 1977) و خدمات مديريتي عمومي شيکاگو (1967 تا 1974) را در سابقه‌ي خود داشت. همچنين، مدير کنفرانس خدمات عمومي نهاد بروکينگز (1985 تا 1960) بود و بين سال‏هاي 1979 تا 1980 در کميته‌ي کنگره‌ي ملي دانشگاه‌هاي مرتبط با کليسا عضويت داشت.

هنگام عضويت در تالار مشاهير حسابداري به عنوان عضو هيات مديره‌ي بنياد آيزنهاور، هيات امناي بنياد کر و بنياد جرج سي مارشال، و عضو هيات نظارت برنامه‌ي پاداش کيفيت ملي مالکوم بالدريج فعال بود. همچنين به عنوان عضو هيات مديره‌ي چند شرکت فعاليت مي‌کرد و در هيات بررسي عمومي آرتور اندرسون عضويت داشت.

در سازمان‎هاي پي بتا کاپا (1930)، پي سيگما آلفا (1936)، بتا آلفا پسي (1966)، آلفا گاپا پسي (1971)، و بتا گاما سيگما (1973) نيز عضويت داشت. از بين افتخارات وي مي‎توان به جايزه‌ي خدمات عمومي راکفلر (1966)، جايزه‎ي دست‎يافت آلومني دانشگاه مينه‎سوتا (1964)، جايزه‎ي خدمات دانشگاه کانزاس (1966)، جايزه‎ي دانشگاه مرکز هارتفورد براي مطالعه‎ي حرفه‌اي حسابداري (1973)، جايزه‎ي دست‎يافت وارنر دابليو استاکبرگر (1973)، جايزه‎ي مرد سال نهاد حسابرسان داخلي واشنگتن (1975)، جايزه‎ي خدمات دولتي آبراهام اسموت دانشگاه بريگام يانگ (1975)، جايزه‎ي تحليل بودجه و برنامه‎ي اتحاديه‎ي آمريکا (1976)، جايزه‎ي ارزش‎يابي تحقيق مديران اجرايي فدرال (1980)، جايزه‎ي افتخار انجمن حسابداران عمومي گواهي‎شده‎ي آمريکا (1980)، جايزه‎ي مهندس سال هيات مهندسان سن فرناندو (1980) و جايزه‎ي تورسترن انجمن حسابرسان داخلي (1988) اشاره کرد.

در 1981 گردن‎آويز شهروندي رياست جمهوري، گردن‎آويز هوبرت هامفري، گردن‎آويز خدمات عمومي اجتماع هولند نيويورک، جايزه‎ي دست‎يافت خدمات عمومي، جايزه‎ي دولتي مديريتي فرصت‌هاي مشارکت صنعتي آمريکا، و جايزه‎ي خدمات عمومي ديوان محاسبات آمريکا را دريافت کرد. وي عضو افتخاري اتحاديه‎ي مديريت شهري بين‎المللي (1976)، اجتماع مهندسان توليد (1978)، و اتحاديه‎ي صنعتي امنيت ملي (1981) بود و در اتحاديه‎ي افسران مالي شهرداري آمريکا و کانادا (1980) عضويت مادام‎العمر داشت.

در سپتامبر 1940 با مارگارت شاريچ ازدواج کرد. آنان سه فرزند دارند. وي در اوقات فراغت به کار‌هايي همچون گلف، باغباني، و عکاسي مي‎پرداخت. المر بويد استاتس چهل و يکمين عضو تالار مشاهير حسابداري است. وي در 23 جولاي 2011 در 97سالگي درگذشت.نویسنده مطلب
محسن عسکری
محسن عسکری هستم مدیر ارشد سایت،متولد 1366 کارشناس حسابداری و امور مالی. امیدوارم مطالب این وب سایت برای شما مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرات خودتون رو در مورد این پست در قسمت نظرات با من درمیون بزارید در صورت هرگونه سوال یا ابهام مطرح بفرمایید پاسخ خواهیم داد
برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: