سر خط خبرها

حسابداري با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد.تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به 3600سال قبل از ميلاد بر مي گردد و همواره همراه با ساير دانش ها و در پاسخ به نياز هاي فزاينده بشري رشد و تكامل يافته و به صورت ابزاري كارآمد در خدمت پيشرفت و توسعه اقتصادي-اجتماعي جوامع مختلف قرار گرفته و به زبان تجارت تبديل گرديده است.

حسابداري ، هر روزه نقشي اساسي تر در تمامي بخش هاي اقتصادي يافته و به ويژه با ظهور كامپيوتر ها و گسترش استفاده از آنها در شركت ها و موسسات مختلف،بر اهميت و نقش واقعيآن افزوده مي گردد.افراد و موسسات گوناگون نظير بيمارستان ها،مدارس،موسسات ديني وخيريه دواير دولتي از يك سو و شركت ها و واحد هاي مختلف توليدي- تجاري از سوي ديگربايد اطلاعات لازم در مورد درآمد ها و مخارج خود را بر اساس اصول حسابداري تهيه كنن..سيصد سال پيش از اين يك تاجر انگليسي گفته بود:"همانطور كه يك دريانورد بدون آگاهي ازفن كشتي راني قادر نيست آبها را درنوردد و به سراسر جهان سفر كند،براي يك تاجر نيز امكان ندارد كه بدون دانستن حسابداري،در تجارت و بازرگاني توفيق يابد."اين گفته به راستي امروز در مورد حسابداري بهاي تمام شده (حسابداري صنعتي)مصداق دارد.


کد خبر: 18744
تاریخ انتشار: 17:26:00 ,سه شنبه, 24 بهمن 1396

تاريخچه:

حسابداري داستاني طولاني دارد.ثبت حسابها به تمدنهايي نظير چين و يونان و مصر باز مي گردد.در آن زمان بود كه از حسابداري براي نگهداري حسابها و مدارك مربوط به مخارج و دستمزد و مصالح لازم جهت ساخت بناهايي نظير اهرام ثلاثه استفاده مي شد.نياز به حسابداري از زمان رواج تجارت،شدت گرفت.انتشار كتاب رياضيات"لوكا پاچيولي"(1494-luco pacioli) كشيش ايتاليائي اهل ونيز كه موجب گسترش فن دفتر داري دوطرفه يا(سيستم دوبل)در سراسر اروپا گرديد.با تولد انقلاب صنعتي در انگلستان،نياز روز افزون به حسابداري افزايش چشمگيري يافت.وي در اين كتاب كه چند فصلش اختصاص به حسابداري داشت توانست مهارت تجزيه و تحليل گري خود را در جهت توصيف سيستم حسابداري دو طرفه به كار برد.با وجود اين كه در اين كتاب هيچ اشاره اي به دوره مالي،چگونگي تهيه صورتهاي مالي و نگهداري حساب هاي مربوط به دارائيهاي ثابت وجود ندارد و نيز تمايزي بين اموال شخصي صاحب موسسه و سازمانتجاري وي نگذاشته است،به دليل سادگي و داشتن ارزشهاي علمي درطي قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت.از زمان به وقوع پيوستن انقلاب صنعتي در انگلستان،نياز به حسابداري به شكل چشمگيري افزايش يافت.پس از انقلاب صنعتي امريكا هم از آنجا كه سرمايه هاي شخصي زيادي در شركتها وارد گرديد و موجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه باعث به وجود آمدن غولهاي صنعتي قرن بيست و يكم شد سيستمهاي حسابداري از اهميت بيشتري برخوردار گرديدند و حسابداري نيز با پيشرفت وضعيت اقتصادي توسعه . تكامل پيدا نمود.

پيدايش حسابداري صنعتي پاسخي به نيازهاي ناشي از تحولات انقلاب صنعتي :

1)پس از تفكيك مالكيت از مديريت ، مديران جهت كنترل عمليات توليدي نيازمند اطلاعاتي درخصوص ميزان مواد خام موجود در انبارها ، كالاي در جريان ساخت و محصول ساخته شده بودند.

2) مديران جهت اخذ تصميم براي تعين نرخ فروش محصولات به دنبال ابداع روشهايي بودندكه محاسبه ارزش موجوديهاي پايان دوره اعم از كالاي در جريان ساخت و محصول ساخته شده را به‌طور منطقي محاسبه و نشان دهد.

3) به دنبال تغييرات محيطي و در پاسخ به نيازهاي بوجود آمده ، حرفه حسابداري نيز دستخوش تغييرات اساسي در اين دوره گرديد.

4) اولين سيستم جامع حسابداري صنعتي بوسيله كرون هلم (Cronhehm) و پاين (Payen) در سال 1818 معرفي گرديد . اين سيستم شامل حسابهاي كار در جريان ساخت ، كالاي ساخته شده با دفاتر فرعي براي نگهداري حساب مواد و دستمزد اختصاص يافته بود . سيستم هزينه يابي ارائه شده بوسيله هلم مرحله اي و اساس سيستم پاين هزينه يابي بر مبناي سفارش كار بود .

5) تا سال 1885 سيستم حسابداري صنعتي و روشهاي هزينه يابي آن جزء اطلاعات محرمانه كارخانجات محسوب مي گرديد و از انتشار آنها خودداري به عمل مي آمد . به همين دليل نزديك به هفتاد سال سيستم حسابداري صنعتي در حالت ابتدايي خود باقي ماند.

6) در سالهاي پاياني قرن نوزدهم به دليل رشد و گسترش كارخانجات صنعتي و ايجاد رقابت شديد در محيط تجاري و افزايش نياز به برآورد و تخمين دقيق تر هزينه ها براي شركت در مناقصه ها و يا پذيرفتن سفارشات جديد و همچنين كنترل هزينه ها به هنگام تنزل قيمت ها از يك سودو به كارگيري گسترده تجيهزات توليدي و اهميت يافتن و پيچيده تر شدن هزينه هاي سربار در مقابل دستمزد همگي عواملي گرديدند كه سيستم هاي ابتدايي هزينه يابي مواجه با سؤالاتي شد كه كسي قادر به پاسخگويي به آنها نبود . 

7) بين سالهاي 1885 تا 1920 كه حسابداري صنعتي مراحل تكامل خود را از سطح ابتدايي به سطحي عالي كه تقريباً معادل سيستم حسابداري صنعتي امروزين است ، طي كرد گرچه هزاران حسابدار و مهندسي در اين تحول و رنسانس حسابداري صنعتي سهيم هستند اما خطوط اصلي آن توسط هنري متكالف (Henry Metcolfe) ، كاركه و فلز (Carcke and Fells) پايه ريزي گرديده است . در ايران نيز حسابداري صنعتي و كاربرد آن در مديريت توسط دو صاحب نظر و با بينش ژرف در تئوري حسابداري يعني استاد حسن سجادي نژاد و اسماعيل عرفاني در نيمه دوم قرن بيستم پايه ريزي گرديده است . 

8) هنري متكالف افسر تداركات ارتش امريكا با چاپ كتابي تحت عنوان هزينه توليدات (The Cost ofManufactures) چهار روش تخصيص سربار يعني روش درصدي از هزينه دستمزد ، روش درصدي از هزينه هاي ناخالص ، روش ساعات كار و روش اختياري را معرفي كرد .

9) كاركه ( مهندس صنايع ) و فلز ( حسابدار رسمي ) با چاپ كتابي تحت عنوان حسابهاي كارخانه (Factory Accounts) با ارائه سيستمي موفق گرديدند كه نگهداري كليه حسابهاي هزينه در چارچوب سيستم ثبت دو طرفه عملي گردد . و از اين زمان به بعد بود كه ثبت عمليات مالي امكانپذير شد و حسابداري صنعتي توانست نقش و وظيفه خود را به عنوان گزارشگري مالي ايفا نمايد و همين امر باعث تحولات عميقي در تئوري حسابداري گرديد . از سوي ديگر استفاده نرخ جذب سربار يعني جمع هزينه هاي سربار تقسيم بر ساعات كار مستقيم يا ساعات كار ماشين براي جذب هزينه هاي سربار ، توسط اين دو نفر انجام گرديد . ضمن آنكه كاركه و فلز معتقد بودند بين هزينه هاي غير مستقيم توليدو هزينه هاي اداري و تشكيلاتي از نظر محتوايي تفاوت وجود دارد لذا مي بايست هزينه هاي غير مستقيم توليد به حساب توليد و از آنجا به موجوديهاي در جريان ساخت و ساخته شده تخصيص داده شود ولي هزينه هاي اداري بايستي تنها به حساب سود و زيان منظور شود . ارائه طرح مفهوم هزينه هاي ثابت و متغير كه مي توان اولين گام در راه ايجاد حسابداري مديريت به حساب آورد از ديگر ابتكارات كارگه و فلز بوده است .

10)گسترش و تعميق مفهوم حسابداري صنعتي و كاربرد آن در مديريت توسط اساتيد گرانمايه مرحوم حسن سجادي نژاد و اسماعيل عرفاني در ايران محقق گرديد . با وجود تأليفات بي بديلي كه از اين بزرگواران در اين مورد برجاي مانده ولي متأسفانه تاكنون جامعه ايران در كاربرد مؤثر آن به دلايل گوناگوني موفق نبوده است . با اينحال پس از گذشت نيم قرن هنوز به عنوان معتبرترين منابع موجود در زمينه حسابداري صنعتي به حساب مي آيند.

تحولات حسابداري صنعتي

اگر چه در گذشته هاي دور بابلي ها و مصريها عملا حسابداري صنعتي را به كار مي بردند اما ريشه ي حسابداري صنعتي نوين كنوني در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شكل گرفت و گسترش يافت.در خلال اين دوران،شركتها در كشور هاي پيشرفته صنعتي ادغام و يكپارچه كردن ثبت رخداد هاي توليد و هزينه هاي ساخت با حساب هاي مالي و استاندارد كردن سيستمهاي حسابداري صنعتي را آغاز كردند.دهه هاي 1920 و 1930 ميلادي دوران شكوفايي حسابداري به طور اعم و حسابداري صنعتي به طور اخص در اين كشور ها بود. در اين دوران بودجه بندي  به عنوان ابزاري مهم براي برنامه ريزي و كنترل هزينه ها و ارزيابي عملكرد به كار گرفته شد و براورد و اندازه گيري هزينه ها براي تصميم گيري ها ي مديريت در زمينه هاي گوناگون نيز به شكلي روز افزون عموميت يافت.علاوه براين،مفاهيم مربوط به هزينه هاي مختلف براي مقاصدگوناگون كه امروزه توسط حسابداري صنعتي و مديريت به نحوي گسترده به كار گرفته مي شود ، براي اولين بار در اين دوران مطرح شد.

در اوايل دهه 1950 ميلادي ، در كتب منتشره در زمينه حسابداري صنعتي در كشور هاي پيشرفته صنعتي ، بر روشهاي اندازه گيري ، ثبت و گزارش هزينه هاي واقعي ساخت براي  مقاصد برون سازماني تاكيد مي شد. اما بعد ها به خاطر لحاظ كردن كاربردتكنيك هاي رياضي و آماري به منظور تحليل هزينه ها ، بررسي چگونگي اثرگذاري حسابداري بر مدل هاي تصميم گيري و تحليل آثار انگيزشي حسابداري ، دامنه حسابداري صنعتي گسترش يافت. در حالي كه هنوز به نقش سنتي حسابداري صنعتي در ثبت اطلاعات مرتبط با هزينه محصولات براي مقاصد گزارشگري برون سازماني وقيمت گذاري محصولات همچنان بها داده مي شود،در دهه هاي اخير نقش آن در تصميم گيري ها و ارزيابي عملكرد، اهميت فراوان يافته است.

به بيان ديگر ، امروزه حسابداري صنعتي وظيفه اي به مراتب فراگير تر از گذشته دارد و اين وظيفه تنها به محاسبه هزينه هاي محصول به خاطر ارزشيابي موجوديها براي تهيه صورتهاي مالي محدود نمي شود. در دهه1950 ميلادي ، تاكيد بر استفاده كنندگان برون سازماني جاي خود را به تاكيد بر استفاده كنندگان درون سازماني از اطلاعات مرتبط با هزينه ها داد و اين تغيير جهت ، به انباشت و گرداوري اطلاعات مرتبط با هزينه ها به منظور استفاده هاي مديريت به شكلي متفاوت از آنچه كه براي استفاده هاي برون سازماني گرداوري مي شد، منجر و به ظهور حسابداري مديريت منتج گرديد. به همين دليل،امروزه حسابداران صنعتي و مديريت براي تعيين اين كه كدام اطلاعات حسابداري مورد نياز مديريت است، ناگزيرند با مديريت واحد هاي اقتصادي كه در آن كار مي كنند،فعالانه تشريك مساعي داشته باشند.

انقلاب صنعتي و حسابداري:
سسيتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم قمري با کليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بکار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون کرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.
بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود که شيوه توليد را از توليد دستي به توليد کارخانه اي متحول کرد.
پيدايش و رشد کارخانه هاي بزرگ و کوچک با توانايي ساختن کالاهاي همسان به مقدار زياد، از يک سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت کوتاهي انجاميد و از سوي ديگر، رقابت بين کارخانه داران را ايجاد کرد.
حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاکيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.
اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد کرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر کار است.
وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي که بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.
علاوه بر اين، در گذر زمان تکنيکهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تکامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امکان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.
بازار سرمايه و شرکتهاي سهامي
با بزرگتر شدن شرکتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همکاري، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امکان پذير شد.
بازار سرمايه و شرکتهاي سهامي اين امکان را فراهم آورد که تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي کوچک و بزرگ در يک واحد اقتصادي مشارکت کنند و به اين ترتيب مشکلات تامين سرمايه هاي کلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداث تاسيسات يک کارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.
در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي که در شرکت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد.
در ادامه فرايند رشد و توسعه شرکتهاي سهامي، هيئت مديره شرکتهاي سهامي بزرگ، کار مديريت اجرايي را به مديران موظفي که براي اداره امور شرکت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شرکت و نظارت بر کار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران کارآزموده حرفه اي را پديد آورد که در سرمايه موسساتي که اداره مي کنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالکيت آنها تفکيک و متمايز گرديد.
سازمان جديد سرمايه، نقش شرکتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه کردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملکرد و سنجش کارايي مديران و گردانندگان شرکت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.


نویسنده مطلب
محسن عسکری
محسن عسکری هستم مدیر ارشد سایت،متولد 1366 کارشناس حسابداری و امور مالی. امیدوارم مطالب این وب سایت برای شما مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرات خودتون رو در مورد این پست در قسمت نظرات با من درمیون بزارید در صورت هرگونه سوال یا ابهام مطرح بفرمایید پاسخ خواهیم داد
برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: