سر خط خبرها
سوالات احتمالی در مصاحبه شغلی حسابداران با پاسخ کامل

در این قسمت سوالاتی را که معمولا کارفرمایان از حسابداران و افراد متقاضی کار حسابداری می پرسند در این تاپیک مطرح می کنیم تا دوستان گرامی برای آزمون و مصاحبه و گزینش و اشتغال به کار آمادگی کامل را داشته و با دانش خوب انشاالله موفق به پذیرش و جذب بازار کار شوند .

کد خبر: 133338
تاریخ انتشار: 20:46:43 ,شنبه, 5 اسفند 1396

   

سوالات بشرح ذيل هستند:

1 _‌تفاوت اصلي ميان روشهاي حسابداري نقدي و تعهدي را ذكر نماييد .

2 _ صورت مغايرت بانكي بايد توسط واحد صدور چك تهيه ميشود يا واحد صدور اسناد حسابداري ؟ چرا ؟

3 _ انواع روشهاي نگهداري حساب موجودي كالا را با توجه به سرفصل حساب مربوطه ذكر نمائيد .

4 _ انواع طبقه بندي هزينه ها را در حسابداري دولتي با توجه به سرفصل مربوطه ذكر نمائيد .

5 _ حداقل 4 نوع روش استهلاك را با ذكر نحوه استهلاك نرم افزار بيان نماييد .. ارزش دفتري اموال را نيز تعريف كنيد .

6 _ انواع روشهاي نرخ گذاري كالاي صادره از انبار را با توجه به تاثير آن بر اقلام سود و زيان و ترازنامه بيان نمائيد .

7 _ هزينه تعميرات اساسي اموال به چه حسابي منظور ميگردد و مبناي تشخيص اينكه هزينه هاي انجام شده ، هزينه جزئي است يا هزينه تعميرات اساسي را نام ببريد .

8 _ اجزاي مجموعه كامل صورت هاي مالي را طبق استانداردهاي حسابداري ايران ذكر نمائيد .

9 _ كنترل هاي داخلي را با ذكر چهار نمونه تعريف كنيد .

10 _ واحد حسابداري مديريت را تعريف كنيد .

11 _ درآمد عملياتي را با ذكر شماره استاندارد آن تعريف كنيد ... در خصوص درآمد ارائه خدمات معيارهاي آنرا ذكر نمائيد .

12 _ رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه را با ذكر انواع آن تعريف كنيد .

13 _ طبقات جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد را نام ببريد . ضمنا پرداخت نقدي طي دوره بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان در صورت جريان وجوه نقد تحت كدام سرفصل طبقه بندي ميگردد ؟

14 _ تغيير در عمر مفيد ، ارزش اسقاط و روش استهلاك دارائي ثابت مشهود آيا تغيير در روش ميباشد ؟ اصولا آثار تغيير در روش چگونه در صورت هاي مالي منعكس ميگردد ؟

15 _ سود يا زيان ناشي از تسعير وجه نقد در صورت جريان وجه نقد چگونه ارائه ميشود ؟

16 _ حساب مستقل را تعريف كنيد .

17 _ نحوه برخورد حسابداري تعهدي با حسابهاي مستقل چگونه است ؟

18 _ نحوه ثبت اسناد درآمد و هزينه مربوط به سنوات گذشته در حسابداري تعهدي چگونه است ؟

19 _ نحوه بستن حسابهاي موقت در حسابداري تعهدي را تشريح كنيد .

20 _ نحوهء ثبت هزينه هاي تحقق يافته كه در سنوات آتي پرداخت ميشود را تشريح كنيد .

21 _ استفاده از حساب تعديلات سنواتي به چه منظور صورت ميگيرد ؟

22 _تامين اعتبار را تعريف كنيد .

23 _ مبناي تفكيك يك قلم بدهي در صورت هاي مالي به كوتاه مدت و بلند مدت چگونه است ؟

24 _ دليل استفاده از مراكز هزينه در صدور اسناد حسابداري چيست ؟

25 _ شرايط انجام هزينه طبق قانون محاسبات عمومي را با ذكر ماده قانوني آن تعريف كنيد .

26 _ پرداخت بابت ماليات در ارزش افزوده در حسابها چگونه اعمال ميشود ؟

27 _ تخفيفات دريافتي بابت خريد كالا در چه سرفصلي بايد ثبت شود ؟ چرا ؟

28 _ فرق بين علي الحساب و پيش پرداخت چيست ؟

29 _ دفاتر قانوني را ذكر و آئين نامه اي كه به استناد آن دفاتر قانوني بايد تحرير شوند نام ببريد .

30 _ يك سوال حسابداري مهم را تعريف و سپس جواب آنرا تشريح كنيد ... سعي كنيد اين سوال از استاندارهاي حسابداري باشد

 

سوال 1 _ تفاوت اصلي ميان روشهاي حسابداري نقدي و تعهدي را ذكر نمائيد .

جواب :

مبنای نقدی ( کامل )

حسابداری نقدی ، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است . در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه ، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدهازمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد .

مبنای تعهدی ( کامل )

در مبنای تعهدی کامل ، درآمدهازمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می­گردند که تحصیل میشوند یاتحقق می­یابند . در این مبنا ، زمان تحصیل یا تحقق درآمد ، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می­شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می­گردد . لذازمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمیگیرد ، بلکه زمان تحصیل یا تحققدرآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد . همچنین در این مبنا ، زمانشناسایی و ثبت هزینه­ها ، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه­ها است و زمانی که کالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام می­شود ، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته ، بدهی قابل پرداخت ایجاد می­شود .

از این رو ، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری ، زمان شناسایی مبادلات است .

سوال 2 _ صورت مغايرت بانكي بايد توسط واحد صدور چك تهيه شود يا واحد صدور اسناد دريافتني ؟ چرا ؟

جواب :

در واقع صورت مغايرت بانكي ميبايست بدليل لزوم افزايش كنترل هاي داخلي توسط يكي از كاركنان امور مالي به غير از اشخاصي كه مسئوليت صدور چك يا صدور اسناد حسابداري را دارند و زير نظر مدير مالي تهيه شود .

 

سوال 3 _ انواع روشهاي نگهداري حساب موجودي كالا را با توجه به سرفصل حساب مربوطه ذكر نمائيد .

جواب :

الف ) روش ثبت دائمي موجودي كالا _ با استفاده از سرفصل موجودي كالا _ طبقه بندي در سرفصل اقلام ترازنامه اي

در اين روش همواره خريد و فروش كالا در حساب موجودي كالا ثبت ميشود .

ب ) روش ثبت ادواري موجودي كالا _با استفاده از سرفصل خريد كالا _ طبقه بندي در سرفصل اقلام سود و زيان

در اين روش موسسات موجودي كالاي اول دوره خود را دارند ( اگر اولين سال فعاليت باشد مانده اين حساب صفر ميباشد ) و در طي دوره مالي خريد و فروش كالا به حساب خريد و فروش منظور ميگردند

سوال 4 _ انواع طبقه بندي اقتصادي هزينه ها را در حسابداري دولتي با توجه به سرفصل مربوطه ذكر نمائيد .

جواب :

فصل اول - جبران خدمت كاركنان ( حقوق و دستمزد --- فوق العاده ها و مزاياي شغل )

فصل دوم - استفاده ازكالا و خدمات ( ماموريت و نقل و انتقال كاركنان - حمل و نقل و ارتباطات - نگهداري و تعمير دارائي هاي ثابت - نگهداري و تعمير وسايل و تجهيزات اداري - چاپ و خريد نشريات و مطبوعات - تصوير برداري و تبليغات – تشريفات - هزينه هاي قضائي , ثبتي و حقوقي - هزينه هاي بانك - آب و برق و سوخت - مواد و لوازم مصرف شدني - هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي - حق الزحمه به اشخاص براي انجام خدمات قرار دادي - حق عضويت - وسائل و تجهيزات نظامي )

فصل سوم - هزينه هاي اموال و دارائي ( سود و كارمزد وامها و تسهيلات بانكي - اجاره و كرايه )

فصل چهارم – يارانه ( كمك زيان شركتهاي دولتي - پرداخت ما به تفاوت قيمت كالا - پرداختهاي انتقالي غير سرمايه اي به شركتهاي دولتي و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت )

فصل پنجم - كمكهاي بلا عوض ( كمكهاي بلا عوض به دولتهاي خارجي - كمك بلا عوض به سازمانهاي بين المللي - كمك بلا عوض به ساير سطوح دولتي - كمك بلاعوض به بخش غير دولتي )

فصل ششم - رفاه اجتماعي ( حق بيمه - كمكهاي رفاهي كارمندان دولت -كمك هاي رفاهي گروهاي خاص - كمكهاي رفاهي دانش آموزان و دانشجويان - كمك هاي رفاهي بازنشستگان _ كمك هاي رفاهي ايثار گران - ساير هزينه هاي رفاه اجتماعي )

فصل هفتم - ساير هزينه ها

سوال 5 _ حداقل 4 نوع روش استهلاك را با ذكر نحوه استهلاك نرم افزار بيان نمائيد . ارزش دفتري اموال را نيز تعريف نمائيد .

جواب :

1 _ روش خط مستقيم ( اقساط مساوي ) :

2 _ روش متغير هزينه استهلاك :

3 _ روش نزولي ( هزينه كاه ) :

الف _ روش مانده نزولي ( ارزش دفتري استهلاك ) ب ) روش مجموع سنوات

4 _ روش استهلاك بر اساس تئوريهاي سرمايه گذاري ( هزينه افزا )

الف : قسط السنين ب : ذخيره وجوه استهلاكي

برابر ماده 150 ق.م.م : طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است :

الف : در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون براي استهلاک نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغي که در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مي گردد . (روش نزولی )

ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بطور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد . (خط مستقیم )

برابر بند 6 استاندارد شماره 17 حسابداري ، نرم افزار جزء دارايي هاي نامشهود قرار ميگيرد و برابر بند 75 همين استاندارد ، چنانچه‌ نتوان‌ الگوي‌ مصرف‌ را به‌‌ گونه‌ اي‌ اتكاپذير تعيين‌ كرد ، از روش‌ خط‌ مستقيم‌ جهت استهلاك نرم افزار استفاده‌ مي‌شود .

وفق تبصره 2 _ ماده 150 ق.م.م _ موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند .

ارزش دفتري : برابر بند 5 ( تعاريف ) استاندارد شماره 11 حسابداري ، مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود را ارزش دفتري گويند .

سوال 6 _ انواع روشهاي نرخ گذاري كالاهاي صادره از انبار را با توجه به تاثير آن بر اقلام سود و زيان و ترازنامه بيان نمائيد .

جواب :

1 _ اولين صادره از اولين وارده FIFO :

2 _ اولين صادره از آخرين وارده LIFO :

3 _ روش ميانگين : الف ) ميانگين ساده ب ) ميانگين موزون:

4 _ روش شناسايي ويژه

وفق بند 29 استاندارد حسابداري شماره 8 ، بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجودي‌ مواد و کالا بايد با استفاده‌ از روشهاي‌ ” شناسايي‌ ويژه‌“، ” اولين‌ صادره‌ از اولين‌ وارده‌“ يا ” ميانگين‌ موزون‌“ محاسبه‌ شود.

روشهاي FIFO و ارزشيابي ويژه باعث ميشود هزينهء قيمت تمام شده ( اقلام سود و زياني ) و موجودي پايان دوره ( اقلام ترازنامه اي ) بصورت واقعي نشان داده شود .

سوال 7 _ هزينه تعميرات اساسي اموال به چه حسابي منظور ميگردد و مبناي تشخيص اينكه هزينه هاي انجام شده هزينه جزئي است يا هزينه تعميرات اساسي نام ببريد .

جواب :

هزينه هاي انجام شده جهت تعميرات دارايي ثابت به دو دستهء تعميرات اساسي و تعميرات جزئي تقسيم ميشوند .

تعميرات اساسي كه به حساب بهاي تمام شدهء دارايي هاي ثابت منظور ميگردد عبارت اند از آن دسته هزينه هاي انجام شده اي كه مصرف بهسازي دارايي ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتي موجود به ميزان بيش از براورد قبلي گردد :

الف )‌افزايش عمر مفيد دارايي

ب ) افزايش كارايي دارايي

ج ) بهبود اساسي در كيفيت بازدهي دارايي

ساير تعميرات دارايي ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئي تلقي ميگردد . اينگونه مخارج براي حفظ و نگهداري دارائي ثابت در شرايط عادي عملياتي انجام ميشود و در دوره وقوع به عنوان هزينه در حسابها ثبت ميگردد .

در واقع وفق بند 11 و 12 استاندارد شماره 11 حسابداري :

بند 11 _ مخارج بعدي مرتبط با دارايي ثابت مشهود تنها زماني به مبلغ دفتري دارايي اضافه مي‌شود که مخارج انجام شده موجب بهبود وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه آن گردد ، به‌ گونه ‌اي که شواهد کافي مبني بر وقوع جريان منافع اقتصادي ناشي از اين مخارج به درون واحد تجاري وجود داشته باشد . نمونه ‌هايي از بهبود وضعيت که منجر به افزايش منافع اقتصادي دارايي مي‌شود به شرح زير است :

الف _ اصلاح فني ماشين ‌آلات به منظور افزايش عمر مفيد ، شامل افزايش در ظرفيت توليد آن .

ب_ بهسازي قطعات ماشين ‌آلات به منظور دستيابي به بهبودي قابل ملاحظه در کيفيت محصول .

ج_ بکارگيري فرايندهاي توليدي جديد که موجب کاهش قابل ملاحظه در برآورد قبلي مخارج عملياتي گردد .

12 . براساس معيارهاي شناخت مندرج در بند 6 ، مخارج روزمره تعمير و نگهداري داراييهاي ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه آن انجام مي‌شود ، معمولاً در زمان وقوع ، به عنوان هزينه شناسايي مي‌گردد . براي مثال ، مخارج سرويس يا بازديد کلي ماشين‌آلات و تجهيزات معمولاً به اين دليل که موجب حفظ و نه افزايش استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه دارايي مي‌گردد ، هزينه محسوب مي‌شود .

سوال 8 _اجزاي مجموعه كامل صورت هاي مالي را طبق استانداردهاي حسابداري ايران ذكر نماييد .

جواب :

وفق بند 8 استاندارد شماره 1 حسابداري اجزاي كامل صورت هاي مالي بشرح ذيل ميباشند :

مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ :

الف ‌.صورتهاي‌ مالي‌ اساسي ‌ :

1 . ترازنامه‌ : ترازنامه ‌، داراييها ، بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در پايان‌ دوره‌ را گزارش‌ مي‌كند .

2. صورت‌ سود و زيان‌

درآمدها و هزينه‌هاي‌ دوره‌ در صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ يعني‌ صورت‌ سود و زيان‌ و صورت سود و زيان‌ جامع‌ گزارش‌ مي‌شود .

3. صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌

4. صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد : صورت‌جريان‌ وجوه‌ نقد ، جريانهاي‌ نقدي‌ دوره‌ را گزارش‌ مي‌كند و جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از عمليات‌ را از جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از ساير فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ متمايز مي‌كند

ب‌ . يادداشتهاي‌ توضيحي‌

وفق بند 23 استاندارد مذكور ، به استثناي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جريانهاي‌ نقدي ‌، واحد تجاري‌ بايد صورتهاي‌ مالي‌ خود را برمبناي‌ تعهدي‌ تهيه‌ كند .

سوال 9 _ كنترلهاي داخلي را با ذكر 4 نمونه تعريف كنيد .

جواب :

ساختارکنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد .

این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای :

1- حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست ( کنترل داخلی حسابداری )

2- افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری ( کنترل داخلی حسابداری )

3- تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها ( کنترل داخلی اداری )

4- ارزیابی کارآیی ( کنترل داخلی اداری )

به طور خلاصه ساختار کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیز به گونه ای که باید عمل می کند .

1- صدور مجوز معاملات و فعاليتها به نحو صحيح

2- تفكيك مناسب مسوليتها

3- مستندات كافي و ثبت معاملات و رويدادها

4- حسابدهي مؤثر در مورد داراييها

5- ارزشيابي صحيح و مناسب اقلام ثبت شده

سوال 10 _ واحد حسابداري مديريت را تعريف كنيد .

جواب :

انجمن حسابداران مدیریت ( IMA ) به‌ عنوان مجمعی حرفه‌ای ، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می‌کند:

"حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تشخیص ، اندازه‌ گیری ، جمع‌آوری ، تحلیل ، تهیه ، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه " .

در فرهنگ حسابداری دکتر نوروش ، حسابداری مدیریت به شرح زیر معنا شده است :

فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، جمع آوری ، طبقه بندی ، ارائه ، تفسیر و گزارشگری اطلاعات مالی است که مدیریت از آن ، جهت برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل یک سازمان استفاده می نماید .

حسابداری مدیریت مربوط به مدیران داخلی یک سازمان است . در واقع هدف اصلی و مهم حسابداری مدیریت ، تهیه اطلاعات مفید ، مرتبط و به هنگام است و در واقع حسابداري مديريت ، حسابداري فعاليت هاي برنامه ريزي و كنترل و تصميم گيري يك سازمان است .

سوال 11 _ درآمد عملياتي را با ذكر شماره استاندارد آن تعريف كنيد و در خصوص درآمد ارائه خدمات معيارهاي آن را ذكر كنيد .

جواب :

طبق بند 1 استاندارد شماره 3 حسابداري درآمد عملياتي اينگونه تعريف شده است :

بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ ، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود . مفهوم‌ درآمد ، هر دو گروه‌ ” درآمد عملياتي ‌“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در بر مي‌گيرد . درآمـد عملياتي‌ عبـارت‌ از درآمدي‌ است‌ كـه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ حاصل‌ مي‌گردد و با عناوين‌ مختلفي‌ از قبيل‌ فروش‌ ، حق‌الزحمه ‌، سود تضمين‌ شده ‌، سود سهام‌ و حق امتياز مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرد و شامل موارد ذيل ميباشد :

الف ‌. فروش‌ كالا ----- ب . ارائـه‌ خدمات‌

ج . استفاده‌ ديگران‌ از داراييهاي‌ واحد تجاري‌ كه‌ مولد سود تضمين‌ شده‌ ، درآمد حق امتياز و سود سهام‌ است .

برابر بند 8 استاندارد مذكور درآمد علمياتي بشرح ذيل تعريف ميگردد :

درآمد عملياتي ‌: عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه ‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمايه ‌، كه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ ناشي‌ شده‌ باشد .

و در بند 21 استاندارد مذكور ، معيارهاي درآمد ارائهء خدمات نيز بشرح ذيل آمده است :

هرگاه‌ ماحصل‌ معامله ‌اي‌ را كه‌ متضمن‌ ارائـه‌ خدمات‌ است‌ بتوان‌ به ‌گونه‌اي‌ اتكاپذير براورد كرد ، درآمد عملياتي‌ مربوط‌ بايد با توجه‌ به‌ ميزان‌ تكميل‌ آن‌ معامله‌ شناسايي‌ شود . ماحصل‌ معامله ‌، زماني‌ به ‌گونه‌اي‌ اتكاپذير قابل‌ برآورد است‌ كه‌ همه‌ شرايط‌ زير احراز شده‌ باشد :

الف‌ . جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با معامله‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد .

ب‌ . مبلغ‌ درآمد عملياتي‌ را بتوان‌ به‌ گونه ‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌ گيري‌ كرد .

ج‌‌ . ميزان‌ تكميل‌ معامله‌ به‌ گونه‌ اي‌ اتكاپذير قابل‌ اندازه‌ گيري‌ باشد .

د‌ . مخارجي‌ كه‌ در ارتباط‌ با ارائـه‌ خدمات‌ تحمل‌ شده‌ يا خواهد شد ، به ‌گونه‌اي‌ اتكاپذير قابل‌ اندازه ‌گيري‌ باشد .

سوال 12 _ رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه را با ذكر انواع آن تعريف كنيد .

جواب :

برابر بند 3 استاندارد شماره 5 حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بشرح زيل بيان شده است :

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می‌دهد .

این رویدادها را می‌توان به دو گروه طبقه‌ بندی کرد :

الف . رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که شواهدی در‌ ‌مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می ‌کند

ب . رویدادهای غیر تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

سوال 13 _ طبقات جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد را نام ببريد . ضمنا پرداخت نقدي طي دوره بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان در صورت جريان وجوه نقد تحت كدام سرفصل طبقه بندي مي گردد ؟

جواب :

برابر بند 14 استاندارد حسابداري شماره 2 طبقات جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد بشرح ذيل اعلام گرديده است :

صورت‌ جريان‌ وجوه نقد بايد منعكس‌ كننده‌ جريانهاي‌ نقدي‌ طي‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهاي‌ اصلي‌ زير باشد :

ـ فعاليتهاي‌ عملياتي‌

ـ بازده‌ سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين‌ مالي‌

ـ ماليات‌ بر درآمد

ـ فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌

ـ فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌

در ارائـه‌ جريانهاي‌ نقدي ‌، رعايت‌ ترتيب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نيز ارائـه‌ جمع‌ جريانهاي‌ نقدي‌ منعكس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ كل‌ جريانهاي‌ نقدي‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌ ضرورت‌ دارد .

طبق بند 19 استاندارد مذكور ، پرداختهاي‌ نقدي‌ بابت‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌ و هزينه‌ سازماندهي‌ مجدد در سرفصل فعاليت هاي عملياتي طبقه بندي ميگردد .

سوال 14 _ تغير در عمر مفيد ، ارزش اسقاط و روش استهلاك دارايي ثابت مشهود آيا تغيير در روش ميباشد ؟ اصولا آثار تغيير در روش چگونه در صورت هاي مالي منعكس ميشود ؟

جواب :

خير تغيرات مذكور تغير در برآورد است

تغير در روش از طريقاصلاح و تعديل مانده حسابهاي اول دوره ذي ربط در صورتهاي مالي منعكس مي گردد.

با مطالعه بند های 62 و 82 استاندارد حسابداری شماره 11که از تاریخ 1/1/1380 نیز لازم الاجرا گردیده متوجه می شویم تغییر روش استهلاک و تغییر نرخ ، هر دو بعنوان تغییر برآورد محسوب میشوند و اساسا برخورد با تغییر روش استهلاک را بعنوان تغییر روش قلمداد نمی نمایند و این بعنوان یک استثناء محسوب میگردد.

سوال 15 _ سود يا زيان ناشي از تسعير وجه نقد در صورت جريان وجه نقد چگونه ارائه ميشود ؟

جواب :

برابر بند 47 استاندارد شماره 2 حسابداري :

هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير معاملات‌ تسويه‌ شده‌ به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد و اين‌ سود يا زيان‌ ماهيت‌ عملياتي‌ داشته‌ باشد، در صورت‌ كاربرد روش‌ غيرمستقيم‌ براي‌ محاسبه‌ خالص‌ جريان‌ وجه نقد حاصل از فعاليتهاي‌ عملياتي ‌، تعديل‌ ديگري‌ در سود عملياتي‌ ضرورت‌ نخواهد داشت‌ ، به گونـه‌ مشابه ‌، هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير مانده‌هاي‌ عملياتي‌ تسويه‌ نشده‌ به‌ سود و زيان‌ منظور شود ، نحوه عمل‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ خواهد بود ، چرا كه‌ مثلاً افزايش‌ حسابهاي‌ دريافتني‌ در قالب‌ گردش‌ اين‌ حسابها ، در تعديلات‌ سود عملياتي‌ منظور مي ‌شود و اين‌ افزايش‌ كه‌ دربرگيرنده‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير مانده‌ حسابهاي‌ دريافتني‌ است ‌، مبالغ‌ منظور شده‌ به‌ سود و زيان‌ از بابت‌ اين‌ تسعير را خنثي‌ مي‌كند . درصورت‌ كاربرد روش‌ غيرمستقيم‌ جهت‌ محاسبه‌ خالص‌ جريان‌ وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي ‌، در موارد زير تعديل‌ سود عملياتي‌ از بابت‌ سود يا زيانهاي‌ ناشي از تسعير معاملات‌ تسويه‌ شده‌ و مانده‌هاي‌ تسويه‌ نشده‌ ضرورت‌ مي‌يابد :

الف .هرگاه‌ بخشي‌ از سود يا زيان‌ ناشي از تسعير معاملات‌ عملياتي‌ تسويه‌ شده‌ و مانده‌هاي‌ عملياتي‌ تسويه‌ نشده‌ به موجب‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ يا قوانين‌ آمره‌ به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور نشده‌ باشد .

ب.هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير معاملات‌ غيرعملياتي‌ تسويه‌ شده‌ يا مانده‌هاي‌ غيرعملياتي‌ تسويه‌ نشده‌ در محاسبه‌ سود عملياتي‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد .

ج‌.هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير وجه نقد در محاسبه‌ سود يا زيان‌ عملياتي‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد.

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در موارد الف‌ و ب‌ ، تعديلات‌ انجام‌ شده‌ در محاسبه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ در سرفصلهاي‌ اصلي‌ مربوط‌ منظور مي‌شود. درارتباط‌ با بند ج‌، تعديلات‌ انجام‌ شده‌ به عنـوان‌ يكي‌ از عوامل‌ تطبيق‌ بيـن‌ مـانـده‌ اول‌ دوره‌ و پـايـان‌ دوره‌ وجـه نقـد در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد ارائه‌ مي‌شود .

سوال 15 _ سود يا زيان ناشي از تسعير وجه نقد در صورت جريان وجه نقد چگونه ارائه ميشود ؟

جواب :

برابر بند 47 استاندارد شماره 2 حسابداري :

هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير معاملات‌ تسويه‌ شده‌ به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد و اين‌ سود يا زيان‌ ماهيت‌ عملياتي‌ داشته‌ باشد ، در صورت‌ كاربرد روش‌ غيرمستقيم‌ براي‌ محاسبه‌ خالص‌ جريان‌ وجه نقد حاصل از فعاليتهاي‌ عملياتي ‌، تعديل‌ ديگري‌ در سود عملياتي‌ ضرورت‌ نخواهد داشت‌ ، به گونـه‌ مشابه ‌، هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير مانده‌هاي‌ عملياتي‌ تسويه‌ نشده‌ به‌ سود و زيان‌ منظور شود ، نحوه عمل‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ خواهد بود ، چرا كه‌ مثلاً افزايش‌ حسابهاي‌ دريافتني‌ در قالب‌ گردش‌ اين‌ حسابها ، در تعديلات‌ سود عملياتي‌ منظور مي ‌شود و اين‌ افزايش‌ كه‌ دربرگيرنده‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير مانده‌ حسابهاي‌ دريافتني‌ است ‌، مبالغ‌ منظور شده‌ به‌ سود و زيان‌ از بابت‌ اين‌ تسعير را خنثي‌ مي‌كند . درصورت‌ كاربرد روش‌ غيرمستقيم‌ جهت‌ محاسبه‌ خالص‌ جريان‌ وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي ‌، در موارد زير تعديل‌ سود عملياتي‌ از بابت‌ سود يا زيانهاي‌ ناشي از تسعير معاملات‌ تسويه‌ شده‌ و مانده‌هاي‌ تسويه‌ نشده‌ ضرورت‌ مي‌يابد :

الف .هرگاه‌ بخشي‌ از سود يا زيان‌ ناشي از تسعير معاملات‌ عملياتي‌ تسويه‌ شده‌ و مانده‌هاي‌ عملياتي‌ تسويه‌ نشده‌ به موجب‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ يا قوانين‌ آمره‌ به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور نشده‌ باشد .

ب.هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير معاملات‌ غيرعملياتي‌ تسويه‌ شده‌ يا مانده‌هاي‌ غيرعملياتي‌ تسويه‌ نشده‌ در محاسبه‌ سود عملياتي‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد .

ج‌.هرگاه‌ سود يا زيان‌ ناشي از تسعير وجه نقد در محاسبه‌ سود يا زيان‌ عملياتي‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد.

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در موارد الف‌ و ب‌ ، تعديلات‌ انجام‌ شده‌ در محاسبه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ در سرفصلهاي‌ اصلي‌ مربوط‌ منظور مي‌شود. درارتباط‌ با بند ج‌، تعديلات‌ انجام‌ شده‌ به عنـوان‌ يكي‌ از عوامل‌ تطبيق‌ بيـن‌ مـانـده‌ اول‌ دوره‌ و پـايـان‌ دوره‌ وجـه نقـد در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد ارائه‌ مي‌شود .

سوال 16 _حسابهاي مستقل را تعريف كنيد .

جواب :

هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي كه براي اجراي برنامه ها و عمليات معين يا جهت نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه اي از فعاليتهاي مالي جداگانه و گروه حسابهاي منفك و خودتراز براي ثبت انواع داراييها ، بدهيها ، ارزش ويژه ، درامدها و هزينه هاي مربوط به آن مي باشد . ما به التفاوت درامدها و هزينه هاي هر دوره مالي مازاد يا كسري همان دوره را ايجاد مي كند و ما به التفاوت داراييها و بدهيها در پايان هر دوره مالي معادل ارزش ويژه حساب مستقل است كه اساسا شامل مازاد انباشته شده ( مازاد تخصيص نيافته ) و اندوخته هايي است كه براي مقاصد معين درنظر گرفته شده است .

در برخي از حسابهاي مستقل علاوه بر حسابهاي عادي ، حسابهاي بودجه متضمن درامدهاي پيش بيني شده ، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده نيز نگهداري مي شود . در اين صورت مابه التفاوت داراييها و درامدهاي پيش بيني شده با بدهيها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته اي بودجه اي حساب مستقل خواهد بود.

شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل :

1- وجود يك واحد مالي مستقل شامل وجوه نقد و ساير دارايي هايي كه طبق مقررات به مقاصد و مصارف معين و يا برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي خاص تخصيص يافته اند.

2- وجود يك واحد حسابداري دوطرفه مستقل كه فعاليتهاي مربوط به واحد مالي مستقل در آن ثبت مي شوند.

سه نوع كلي حسابهاي مستقل : الف- وجوه دولتي ب- وجوه سرمايه اي ج- وجوه اماني

لزوم نگهداري حسابهاي مستقل: علت اصلي نگهداري حسابهاي مستقل آن است كه سازمانهاي دولتي بايد براي درامد و ساير منابع مالي كه براي مصارف خاص و محدود طبق قوانين و مقررات دريافت مي نمايند واحدهاي حسابداري جداگانه ايجاد نمايند.

سوال 17 _ نحوه برخورد حسابداري تعهدي با حساب هاي مستقل چگونه است ؟

جواب :

پاسخگويي مالي براي فعاليت هاي دولتي از طريق تهيه صورتهاي مالي با استفاده از اندازه گيري جريان هاي منابع مالي جاري- با تمركز بر اندازه گيري حساب هاي مستقل دولتي- و مبناي تعهدي تعديل شده حسابداري صورت مي پذيرد . اين نحوه اندازه گيري بر كنترل و پاسخگويي ( نسبت به خرج و وصول منابع عمومي) تأكيد دارد. گزارشگري مالي فعاليت هاي حساب مستقل دولتي ( به طور كلي، موجودي نقد و ساير دارايي هاي سيال) به ذي نفعان امكان ارزيابي كفايت منابع موجود را براي تأمين مالي فعاليت هاي دوره جاري فراهم مي نمايد .

به عنوان مثال زماني كه دولت ها صورت هاي مالي را بر مبناي حساب هاي مستقل تهيه مي كنند امكان ارزيابي مسئوليت پاسخگويي مالي فراهم مي شود به طوري كه آيا منابع طبق بودجه مصوب و ساير الزامات قراردادي يا قانوني كسب شده و به مصرف رسيده اند ؟ بيانيه شماره 34 هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي، صورتهاي مالي اساسي – و تجزيه و تحليل مديريت – براي دولت هاي محلي و ايالتي، دولت ها را ملزم به تهيه ترازنامه و صورت درآمدها، مخارج، و تغييرات در مانده هاي حساب مستقل براي حساب مستقل كلي آن ها، ساير حساب هاي مستقل دولتي عمده و ساير حساب هاي مستقل دولتي به صورت انباشته مي كند . علاوه بر اين ، دولت ها پاسخگويي خود را از طريق گزارشگري صورتهاي مالي حساب مستقل وجوه اماني ابراز مي كنند . اين حساب مستقل براي گزارش دارايي هاي نگهداري شده توسط امين يا نمايندگي ها مورد استفاده قرار مي گيرد و در نتيجه نمي تواند در حمايت از برنامه هاي خود دولت به كار گرفته شود. اين گونه حساب هاي مستقل به عنوان قسمتي از منابع در دست دولت جهت تأمين مالي كالاها و خدمات عمومي گزارش نمي شود ، بلكه به طور جداگانه و در جهت افشاي مسئوليت پاسخگويي نسبت به اين منابع گزارش مي شود .

استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل :

1- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

2- درامدها و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت می شوند .

3- حسابهای مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی ثبت می گردند در حالی که حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف برمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند .

سوال 18 _ نحوه ثبت اسناد درآمد و هزينه مربوط به سنوات گذشته در حسابداري تعهدي چگونه است ؟

جواب :

می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب هایموقتبوده که در پایان هر سال باید بسته شده تا سود و زیان دوره مشخص گردد .حال اگر دراثر اشتباه یا تغییر رویه ( روش ) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدي )درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوبشود ، بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیلخالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر در پایان سال گذشته صورت های مالیارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیراین صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد .

سوال 19 _ نحوه بستن حسابهاي موقت در حسابداري تعهدي را تشريح كنيد .

جواب :

۱- بستن حسابهای درآمد: هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بستانکار می باشند بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حسابهای درآمد بستانکار می گردد .

۲- بستن حساب های هزینه: هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بدهکار می باشند ، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حساب های هزینه بدهکار می گردد.

۳- بستن حساب خلاصه سود و زیان: مانده حساب های خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود و زیان خالص دوره مالی است . اگر این مانده بستانکار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعکس . اين حساب با حساب سرمايه بسته خواهد شد .

٤- بستن حساب برداشت: حساب سرمایه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت به همین مبلغ بستانکار می گردد.

سوال 20 _ نحوهء ثبت هزينه هاي تحقق يافته كه در سنوات آتي پرداخت ميشود را تشريح كنيد .

جواب :

هزینه هایی که تحقق یافته اند و قرار است در سال آتی پرداخت شوند را به دو گروه کلی می توان تفکیک نمود .

1 ) هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی بوده که در این حالت به حساب بستانکاران خواهد رفت .

2 ) هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی نبوده ، که در این حالت باید به حساب ذخایر منظور شوند .

قابل ذکر است که در سال آتی و در زمان تسویه بدهی مذکور ، از حساب های فوق باید تصفیه شوند ...

سوال 21 _ استفاده از حساب تعديلات سنواتي به چه منظور صورت ميگيرد ؟

جواب :‌

وفق بند 37 استاندارد شماره 6 حسابداري :

تعديلات‌ سنواتي‌ يعني‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ كه‌ در تعديل‌ مانده‌ سود ( زيان ‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ منظور مي‌گردد ، به‌ اقلامي‌ محدود مي‌شود كه‌ از ” تغيير در رويه‌ حسابداري‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشي‌ گردد .

سوال 22 _ تامين اعتبار را تعريف كنيد .

جواب :

عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

سوال 23 _ مبناي تفكيك يك قلم بدهي در صورت هاي مالي به كوتاه مدت و بلند مدت چگونه است ؟

جواب :

برابر بند 13 استاندارد شماره 14 حسابداري موضوع طبقه بندي بدهيها بدينگونه شرح داده شده است :

بند 13 _ يك‌ بدهي‌ زماني‌ بايد به عنوان‌ بدهي‌ جاري‌ طبقه ‌بندي‌ شود كه‌ انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه ‌، هر كدام‌ طولاني‌ تر است ‌، تسويه‌ شود . ساير بدهيها بايد به عنوان‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ شود .

سوال 24 _ دليل استفاده از مراكز هزينه در صدور اسناد حسابداري چيست ؟

جواب :

عمليات ساخت محصول در يك موسسه توليدي ممكن است توسط قسمتهاي مختلفي صورت گيرد در اين حالت هر قسمت،مسئوليت بخشي از فرآيند توليد را بعهده داشته و محصول با عبور از اين قسمتها بتدريج تكميل شده و نهايتا بصورت محصول آماده براي فروش در مي آيد. بمنظور كنترل هزينه هاي توليد ومحاسبه بهاي تمام شده محصولات به شكلي كه بتوان مشخص كرد كه هر يك از قسمتهاي توليد چه مبلغي از عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده را به خود اختصاص داده اند ، مي بايست اين قسمتها به دقت شناسايي شوند. در حسابداري صنعتي هر يك از اين قسمتها را مركز هزينه مي نامند. تعيين مراكز هزينه بايد بنحوي صورت گيرد كه تخصيص هزينه ها به آنها امكان پذير بوده و حوزه مسئوليت سرپرستان اين مراكز مشخص باشد . در حسابداري بهاي تمام شده اصطلاح مركز هزينه به هر يك از واحدها و قسمتها اعم از توليدي ، پشتيباني ، اداري و فروش اطلاق مي شود . مراكز پشتيباني ، خدماتي - سرويس دهنده مانند مراكز تهيه آب و برق و گاز، تعميرگاهها و انبارها. اين مراكز با خدمت خود عمليات توليد را تسهيل مي كنند و بدون وجود آنها اصولا عمل توليد امكان نخواهد داشت .

سوال 25 _ شرايط انجام هزينه طبق قانون محاسبات عمومي را با ذكر ماده قانوني آن تعريف كنيد .

جواب :

طبق ماده 52 و 53 قانون محاسبات عمومي كشور مكانيزم انجام هزينه بشرح ذيل تعريف گشته :

ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .

سوال 26 _ پرداخت بابت ماليات در ارزش افزوده در حسابها چگونه اعمال ميشود ؟

جواب :

در این سیستم باید 4 سرفصل مجزاء تعریف کنیم :

1 _ حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید

2 _ حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش

3 _ حساب عوارض خرید

4 _ حساب عوارض فروش

کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای 1 و 3 بدهکار شود .

کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در حسابهای 2 و 4 بستانکار شود .

اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود .

اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم .

كليه وجوهات مربوط به ماليات vat در خصوص مرجوعي هاي فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعي هاي خريد به حساب مالیات بر ارزش افزوده خريد منظور مي شوند .

البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همين شكل اخير عمل مي شود .

1 ) خريد مواد به مبلغ 1.000.000 ريال :

خريد 1.000.000

ماليات بر ارزش افزوده خريد 15.000

عوارض خريد 15.000

بستانكاران 1.030.000

2 ) فروش محصول توليدي به مبلغ 1.500.000 ريال :

بدهكاران 1.545.000

ماليات بر ارزش افزوده فروش 22.500

عوارض فروش 22.500

فروش 1.500.000

فرض بفرمائيد دوره مالياتي سه ماهه اول شركت فرضي به اين دو عمليات خلاصه مي شود :

تهاتر ماليات بر ارزش افزوده فروش و ماليات بر ارزش افزوده خريد = 15.000 - 22.500 = 7.500 ريال

تهاتر عوارض فروش و عوارض خريد-------------------------------------- = 15.000 - 22.500 = 7.500 ريال

جمع بدهي قابل پرداخت دوره ----------------------------------------------------------------------- 15.000 ريال

* اگر در دوره مذكور خريد داشته باشيد ولي فروش خير ، كل مبالغ پرداختي بابت ماليات و عوارض خريد به عنوان مطالبات از سازمان امور مالياتي قابل استرداد مي باشد .

* اگر در دوره مذكور خريد نداشته باشيد و فقط فروش صورت گرفته باشد كل مبالغ دريافتي بابت ماليات و عوارض فروش به عنوان بدهي به سازمان امور مالياتي لازم به پرداخت مي باشد .

سوال 27 _ تخفيفات دريافتي بابت خريد كالا در چه سرفصلي بايد ثبت شود ؟ چرا ؟

جواب :

بطور كل موارد تخفيفات بشرح ذيل عنوان گرديده است :

۱) تخفيف توافقي : هر گاه قيمت كالاي مورد معامله بر اساس چانه زدن تعيين شود و خريدار كالا را به قيمتي كمتر از قيمت متعارف خريداري كند و از فروشنده مبلغي را تخفيف گيرد تخفيف توافقي گويند . مبلغ تخفيف ثبت نميگردد .

۲) تخفيف تجاري : كاهش در قيمت فروش كالا نسبت به قيمت متعارف يا رايج آن كه از جانب فروشنده به خريدار داده مي شود . مبلغ تخفيف ثبت نميگردد .

3 ) تخفيف نقدي : به صورت درصدي از مبلغ صورتحساب فروش در نظر گرفته مي شود و در شرط فروش نسيه نوشته مي شود . در اين مورد به حساب تخفيفات نقدي خريد ثبت خواهد شد .

٤) برگشت كالا و تخفيفات : گاهي اوقات در معاملات تجاري تمام يا بخشي از اجناس مورد معامله از سوي خريدار به فروشنده برگشت داده مي شود . عدم تطابق كالاي دريافتي با سفارش خريد نمونه اي از برگشت كالاست . بحساب برگشت از خريد و تخفيفات ثبت ميگردد .

سوال 28 _ فرق بين علي الحساب و پيش پرداخت چيست ؟

جواب :

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومي كشور تعريف پيش پرداخت و علي الحساب بشرح زيل بيان شده است :

ماده 28 _ پيش پرداخت عبارت است از ، پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس حكم و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .

ماده 29 _ علي الحساب عبارت است از ، پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد .

در كل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .

سوال 29 _ دفاتر قانوني را ذكر و آيين نامه اي را كه به استناد آن دفاتر قانوني بايد تحرير شوند نام ببريد .

جواب :

وفق ماده 6 ق.ت دفاتر قانوني بشرح ذيل ميباشند :

1 _ دفتر روزنامه

2 _ دفتر كل

3 _ دفتر دارايي

4 _ دفتر كپيه

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

سوال 30 _ كمك بلاعوض دولت را تعريف نموده و نحوه‌ انعكاس‌ آن‌ در ترازنامه و صورت سود و زيان طبق استاندارهاي حسابداري به چه صورت ميباشد ؟‌

جواب :

برابر بند 3 استاندارد حسابداري شماره 10 :

كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ است‌ از كمكهاي‌ دولت‌ به‌ شكل‌ انتقال‌ دارايي‌ به‌ واحد تجاري‌ يا جلوگيري‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاري‌ در قبال‌ رعايت‌ برخي‌ شرايط‌ ، درگذشته‌ يا آينده ‌، مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ . آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ دولت‌ كه‌ تعيين‌ ارزش‌ آنها به نحو معقولي‌ امكان‌پذير نيست‌ و همچنين‌ معاملات‌ واحد تجاري‌ با دولت‌ كه‌ نتوان‌ آنهـا را از فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تميز داد، جزء كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌شود .

برابر بندهاي 20 و 21 و 22 استاندارد شماره 10 حسابداري ( حسابداري كمك هاي بلاعوض دولت ) :

نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌ :

بند 20 _ بجز مواردي‌ كه‌ نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ مربوط‌ به‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود در قوانين‌ آمره‌ پيش ‌بيني‌ شده‌ است‌ ، در ساير موارد كه‌ اعمال‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد مستلزم‌ شناخت‌ كمك‌ بلاعوض‌ به عنوان‌ بدهي‌ است‌ ، مانده‌ اين‌ بدهي‌ بايد تحت‌ عنوان‌ ” مانده‌ تعهدات‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلا عوض‌“ در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ يابد .

بند 21 _ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ جهت‌ تحصيل‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ كه‌ عموماً به‌ صورت‌ بنيادي‌ بر عمليات‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و فعاليت‌ واحد تجاري‌ مؤثر مي‌باشد در اغلب‌ موارد طبق‌ رويه‌ حسابداري‌ مندرج‌ در قوانين‌ و مقررات‌ آمره‌ مستقيماً در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ تحت‌ عناويني‌ از قبيل‌ ” افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌“ يا ” سرمايه‌ اهدايي‌“ منعكس‌ مي‌شود .

نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان :‌

بند 22 _ آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ كه‌ به موجب‌ مقررات‌ اين‌ استاندارد مستلزم‌ شناسايي‌ به عنوان‌ درآمد دوره‌ است ‌، باتوجه‌ به‌ هدف‌ كمك‌ و ارتباط‌ يا عدم‌ ارتباط‌ آن‌ با فعاليت‌ اصلي‌ واحد تجاري‌ حسب‌ مورد ، به عنوان‌ درآمد عملياتي‌ يا غير عملياتي‌ و درصورت‌ اهميت‌ به ‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود . به‌ علت‌ تنوع‌ ماهيت‌ كمكهاي‌ مزبور، اين‌ استاندارد نحوه‌ طبقه‌ بندي‌ تفصيلي‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ را مشخص‌ نمي‌كند ، زيرا اين‌ امر مستلزم‌ بررسي‌ و قضاوت‌ در مورد شرايط‌ و نوع‌ كمك‌ دريافتي‌ است‌ . با اين حال‌ در مواردي‌ كه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ در قالب‌ يارانه‌ جهت‌ جبران‌ بخشي از بهاي‌ تمام‌ شده‌ محصول‌ و يا جبران‌ عدم‌النفع‌ ناشي‌ از فروش‌ محصول‌ به قيمتهاي‌ معين‌ پرداخت‌ گردد ، اين‌ كمكها به‌ ترتيب‌ به‌ صورت‌ كسر از بهاي‌ تمام‌ شده‌ كالاي‌ توليد شده‌ و افزايش‌ مبلغ‌ فروش‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ منعكس‌ مي‌شود .

این بحث مربوط به استاندارد 26 سازمان تحت عنوان فعالیتهای کشاورزی میباشد.

سوال :

قيمت تمام شده محصولي در يك كارخانه توليدي و صنعتي از قرار هر واحدي 300 ريال مي باشد / اين محصول در بازار از قراري هر واحد 460 ريال به فروش مي رسد / مقدار توليد اين محصول در يك دوره مالي 000/100 واحد است و هزينه عمليات كلا به مبلغ 000/250 ريال مي باشد / بر اثر مطالعه و بررسي قسمت حسابداري صنعتي و قيمت تمام شده / مديران قسمت تحقيقات به اين نتيجه رسيده اند كه اگر قيمت فروش هر واحد مبلغ 40 ريال كاهش پيدا كند ميزان توليد 20% اضافه مي شود و از طرفي قيمت تمام شده هر واحد 20 ريال كاهش پيدا مي كند و هزينه عمليات به مبلغ 000/50 ريال افزايش مي يابد و اين مقدار افزايش و كاهش هيچگونه اثري بر روي هزينه هاي ثابت نداشته و هزينه هاي متغير تابع ميزان توليد است .

توضيح : هزينه هاي ثابت 3/1 يك سوم و هزينه هاي متغير 3/2 دو سوم قيمت تمام شده مي باشد .

مطلوبست :

با در نظر گرفتن مطالب فوق سود و زيان ويژه عمليات و ميزان توليد را محاسبه نماييد .( با ريز محاسبات )

پاسخ :

قبل از تغییرات

300*100000=30000000میزان تولید

30000000+250000=30250000 بهای تمام شده

460*100000=46000000 بهای فروش

46000000-30250000=15750000 سود

بعد از تغییرات

460- 40=420

100000+20%=120000

300-20=280

250000+50000=300000 هزینه عملیات

280*120000=33600000

33600000+300000=33900000 بهای تمام شده

420*1200000=50400000 بهای فروش

50400000-33900000=16500000 سود حاصل از فروش

16500000-15750000=750000 افزایش در میزان سود

سوال:

شركت ايفل كه مركز آن در تهران واقع شده است در تاريخ 1/1/81 محموله‌اي به‌ تعداد 100 صندوق به‌ ارزش هر صندوق 000/20 ريال براي حق‌العمل‌كار خود در هند ارسال مي‌دارد و مبلغ 000/50 ريال جهت حمل و نقل كالا مي‌پردازد. در تاريخ 1/5/81 دفتر مركزي شركت ايفل صورت‌حسابي از حق‌العمل‌كار خود آقاي كمار از هند دريافت مي‌دارد كه حاكي از فروش كالاي اماني به‌ مبلغ 000/300 روپيه و هزينه‌هايي كه توسط او پرداخت گرديده است، مجموعاً بالغ بر 000/4 روپيه مي‌باشد.

هزينه‌هاي پرداخت شده توسط حق‌العمل‌كار به‌ تفكيك به‌قرار ذيل مي‌باشد:

حق بيمه

500/1 روپيه

عوارض گمركي

000/2 روپيه

حمل و نقل و بارگيري

100 روپيه

انبارداري

300 روپيه

هزينه‌هاي متفرقه

100 روپيه

جمع مبالغ پرداخت شده

000/4 روپيه

حق‌العمل‌كار آقاي كمار مبلغ 2% فروش كالاي اماني بابت حق‌التضمين و همچنين 1% مبلغ فروش كالا را جهت حق‌العمل خود برداشت نموده است، و بقيه وجه را طي حواله بانكي شماره 8900 بانك ملي ايران به‌ حساب‌جاري دفتر مركزي شركت ايفل واريز نموده است.

توضيح: نرخ تسعير ارز هر روپيه 30 ريال درنظر گرفته شود.

 

مطلوبست: ثبت عمليات فوق در دفاتر روزنامه و كل شركت ايفل ( آمر ) و دفترروزنامه آقاي كمار ( حق‌العمل‌كار ).

سوال :

در سال 1390 قرار داريم و در روز 1 / 5 / 1390 - حسابهاي سال 1389 بسته شده و مانده حسابها به سال 1390 منتقل شده اند - اظهار نامه مالياتي و دفاتر قانوني حسابداري را هم به دارائي تحويل داده ايم - عمليات حسابداري سال 1390 شروع شده و تا تاريخ 1 / 5 / 1390 حسابها به روز است - اما در اين تاريخ اشتباهات زير كه متعلق به سال مالي 1389 بوده است كشف شده :

1 - خريد كالا به مبلغ 000 / 000 / 15 ريال كه در سال پيش اشتباها به حساب بدهكاران آقاي محمدي منظور شده است .

2 - پرداخت حق بيمه يكساله فروشگاه كه اصلا در حسابها منعكس نشده است .

3 - دريافت وجه از آقاي اسدي ( يكي از بدهكاران شركت ) كه در حسابها ثبت نشده است .

4 - كشف يك عدد فاكتور فروش به مبلغ 000 /000 / 40 ريال كه نقدي بوده است / اما در حساب آقاي احمدي منعكس شده .

5 - كشف يك مورد تخفيف فروش به مبلغ 000 / 100 ريال از بابت فروش كالا به آقاي رسولي كه در حسابها منعكس نشده است .

مطلوبست :

ثبت اصلاحات لازم در دفاتر و صدور اسناد حسابداري اصلاحي در سال 1390 و توضيح و علت و چگونگي هر يك از ثبت هاي اصلاحي . پاسخ :

در استاندارد حسابداری شماره 6 با عنوان گزارش عملکرد مالی، در بند های 41 الی 43 چنین آمده است:

۴۱ . ممکن‌ است‌ در دوره‌ جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ کشف‌ گردد. این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد:

الف ‌. اشتباهات‌ ریاضی‌،

ب‌ . اشتباه‌ در بکارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌،

ج ‌. تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیتهای‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌،

د . تغییر از یک‌ رویه‌ غیر استاندارد حسابداری‌ به‌ یک‌ رویه‌ استاندارد حسابداری‌، و

ﻫ . موارد تقلب‌.

اصلاح‌ این‌ اشتباهات‌ در صورتی‌ که‌ با اهمیت‌ نباشد، در سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ جاری‌ منظور می‌گردد.

۴۲ . در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورتهای‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ با اهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورتهای‌ مالی‌ مزبور را کاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورتهای‌ مالی‌ سال‌(های‌) قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌. درنتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. تعدیلات‌ سنواتی‌ ناشی از اصلاح‌ اشتباهات‌ همچنین‌ به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شود.

۴۳ . براوردهای‌ حسابداری‌ ماهیتاً عبارت‌ از تخمینهایی‌ است‌ که‌ با کسب‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در دوره‌های‌ بعد ممکن‌ است‌ تغییر یابد. بنابراین‌ اصلاح‌ اشتباه‌ را باید از این‌گونه‌ تغییرات‌ تمیز داد. به‌ گونه‌ مشابه‌، سود یا زیانی‌ را که‌ پس‌ از مشخص‌ شدن‌ پیامد یک‌ پیشامد احتمالی‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد و براورد دقیق‌ آن‌ قبلاً میسر نبوده‌ است‌ نمی‌توان‌ به عنوان‌ اشتباه‌ با اهمیت‌ قلمداد کرد.

در سوالی که خانم دکتر مطرح فرمودند، در بند 2 مشخص نشده است که در چه تاریخی مبلغ بیمه سالانه پیش پرداخت شده است، و چوت در حساب ها منعکس نشده اند پس سود سال گذشته به میزان هزینه بیمه بیش از واقع نشان داده شده است.

مورد 5 نیز به علت اینکه در سود و زیان سال گذشته دخیل بوده است جزو مواردی است که در بند 41 الی 43 استاندارد شماره 6 مطرح گردیده است.

جناب آقای عبدل تنها موارد 1 و 3 را درست ثبت زده اند و برای موارد 2 و 5 نیز بایستی حساب سود انباشته را تعدیل کرد

برای مورد 2 تاریخ پرداخت مبلغ مشخص باشد تا آن بخش از پیش پرداخت که در سال قبل هزینه شده است را از حساب سود انباشته کسر کنیم.

برای مورد 4 هم فروش نقدی بوده است اما در حساب ها بصورت نسیه منعکس شده اند، برای اصلاح وجه نقد بدهکار و حساب های دریافتنی بستانکار می گردد

برای مورد 5 نیز چون فروش سال قبل کمتر از واقع گزارش شده است در نتیجه موجودی کالای سال قبل به همین میزان بیش از واقع و سود سال قبل نیز کمتر از واقع نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که باید در صورت سوال مشخص می شد که شرکت برای ثبت خرید و فروش کالا از روش ادواری استفاده می کند یا روش دائمی.

البته این پاسخ در حد دانش بنده بوده و از دیگر دوستان خواهشمندم که پاسخ ها و نظرات ارزنده خود را مطرح فرمایند

 

نویسنده مطلب
محسن عسکری
محسن عسکری هستم مدیر ارشد سایت،متولد 1366 کارشناس حسابداری و امور مالی. امیدوارم مطالب این وب سایت برای شما مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرات خودتون رو در مورد این پست در قسمت نظرات با من درمیون بزارید در صورت هرگونه سوال یا ابهام مطرح بفرمایید پاسخ خواهیم داد
برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: