سر خط خبرها
حسابرسي داخلي:حسابرسي داخلي يكي از اركان محيط كنترلي است. كار حسابرسان داخلي پي جويي و ارزيابي سيستم كنترل داخلي و كارايي هر يك از بخش هاي واحد تجاري در انجام دادن وظايف محوله، گزارش يافته هاي خود و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مديريت ارشد مي باشد.
 
حسابرسان داخلي به عنوان نمايندگان مديريت ارشد، بايد تعيين كنندكه آيا:

 1 )هر شعبه يا دايره از وظايف خود به خوبي آگاه است.

 2) تعداد كاركنان هر واحد كافي است.        3)مدارك مناسبي نگهداري مي شود.

 4) از وجوه نقد و موجودي مواد و كالا و ساير دارايي ها به نحو احسن حفاظت  مي گردد.

 5)با ساير دواير به گونه اي هماهنگ ،همكاري دارد به طور كلي وظايف تعيين شده در طرح سازماني براي هر دايره به نحو مؤثر انجام مي شود يا خير.

حسابرسان داخلي با طراحي و اجراي روش هاي رسيدگي كه كارايي تقريباً تمام جنبه هاي عملياتي شركت را آزمون كند سطح بالاتري از كنترل هاي داخلي را بوجود مي آورد.حسابرسي داخلي مسئول اجراي روش هاي     روز مره كنترل مانند تهيه صورت مغايرت بانكي، تطبيق حسابهاي معين با كل و يا صحت محاسبات فاكتورها نيستند. حسابرسان داخلي با طراحي و اجراي روش هاي رسيدگي كه كارايي تقريباً تمام جنبه هاي عملياتي شركت را آزمون مي كند، سطح بالاتري از كنترل هاي داخلي را به وجود مي آورد.

کد خبر: 94998
تاریخ انتشار: 17:26:00 ,سه شنبه, 24 بهمن 1396

3)حسابرسي مستقل:

 حسابرسي مستقل عبارت است از رسيدگي به اسناد ، مدارك، دفاتر ، اطلاعات و توضيحات كسب شده به منظور اظهار نظر نسبت به موضوع حسابرسي كه ممكن است يكي از اهداف نهايي زير را دربرداشته باشد.

1)تهيه و تنظيم گزارش حسابرسي جهت طرح در مجمع عمومي و هيئت مديره حسب مورد(حسابرسي صورت هاي مالي يا حسابرسي اثباتي)

2) تهيه و تنظيم گزارش بازرسي قانوني لايحه اصلاحيه قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347

3) تهيه و تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي حاوي اظهار نظر حسابرس نسبت به در آرمد مشمول ماليات طبق مندرجات قانون ماليات هاي مستقيم (در حال حاضر قانون ماليات ها مصوب اسفندماه 1364 واصلاحيه هاي بعدازآن )موارد 2 و 3 را حسابرسي رعايت نيز مي گويند.

 

**حسابرسي رعايت:هنگامي كه موضوع حسابرسي اطمينان از رعايت يك استاندارد مورد نظر مي باشد به آن حسابرسي، حسابرسي رعايت گفته مي شود.

نمونه بارز حسابرسي رعايت در ايران مربوط به طرح هاي عمراني مي باشد.

**حسابرسي ويژه: هر كاري كه حسابرس مجاز به انجام آن باشد بطوري كه در طبقه بندي هاي حسابرسي اثباتي يا حسابرسي صورت هاي مالي و حسابرسي رعايت نياورده باشد را حسابرسي ويژه گويند.

4) تهيه و تنظيم گزارش ويژه حسابرسي در زمينه هاي مورد درخواست صاحبان سهام، مديران و اشخاص ثالث و ذينفع. هر كاري كه حسابرس مجاز به انجام آن باشد در بند (4) گنجانيده شده است و در طبقه بندي هاي (1، 2، 3) بالا نگنجد به آن حسابرسي ويژه مي گويند.

استاندارد به معني اعم  به معناي قياس ، قاعده ، اصل، نمونه تصويب شده  و هر چيزي كه از طرف عموم به عنوان مبناي جهت مقايسه شناخته شده باشد.

مفهوم استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي: استانداردها مقررات لازم الاجرايي براي سنجش كيفيت اجراي كار است. وجود استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي، نشانه توجه حسابرسان به داشتن كيفيت كار بالا و هماهنگ در بين تمام حسابرسان مستقل است. اگر هر حسابرس ميسقل آموزش تخصصي كافي ديده باشد و حسابرسي را با مهارت، دقت و قضاوت حرفه اي اجرا كند بر موفقيت اجتماعي حرفه افزوده مي شود و جامعه اهميت روز افزون را به اظهار نظر حسابرسان كه پيوست صورت هاي مالي است خواهد بود.

استانداردهاي حسابرسي

 استانداردهاي حسابرسي ناظر بر امور حسابرسي مي باشد به شرح زير طبقه بندي شده اند.

1)استانداردهاي شخصي (عمومي)

2) استانداردهاي رسيدگي (اجراي عمليات حسابرسي)

3)استانداردهاي گزارشگري

1) استانداردهاي شخصي (عمومي): استانداردهاي شخصي ناظر بر شخص حسابرس است كه به شرح زير طبقه بندي شده است.

الف) كارداني فني: رسيدگي بايد توسط فرد يا افرادي انجام پذيرد كه داراي تجربه تكنيكي و تخصصي كافي به عنوان حسابرس مستقل باشد.

ب) استقلال :حسابرس يا حسابرسان دركليه مراحل حسابرسي بايد استقلال نظر خود را حفظ نمايد.

ج)مراقبت حرفه اي:حسابرس يا حسابرسان در جريان كليه مراحل حسابرسي بايد دقت و مراقبت هاي حرفه اي كامل اعمال نمايند.

كارداني فني حسابرس از دو قسمت تشكيل شده است :

1-دانش نظري                    2- تجربه علمي

دانش نظري امروزه در تمام دنيا داشتن مدرك كارشناسي دانشگاهي است و تجربه علمي هم بين 1تا6 سال سابقه كار نزد يك حسابدار مستقل مي باشد.

حسابدار مستقل يك عنوان است و حسابرسي مستقل يك شغل است.

شرايط پذيرش حسابدار رسمي در ايران چيست؟ داشتن ليسانس حسابداري

 

   1  )تجربه علمي :داشتن حداقل 6 سال سابقه كار حرفه اي بعد از ليسانس و پذيرفته شدن در آزمون حسابدار رسمي . هر امري كه باعث مي شود شبهه اي ايجاد كند كه استقلال حسابرس خدشه دار شود نبايد انجام شود.دقت و مراقبت حرفه اي كاملاً ذهني مي باشد. منظور از دقت و مراقبت حرفه اي آن است كه حسابرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه يك پروژه حسابرسي در چهار چوب استانداردهاي حسابرسي و قانوني به طور كامل و درستي صورت پذيرفته است.

2)استانداردهاي رسيدگي يا اجراي عمليات حسابرسي

استانداردهاي رسيدگي ناظر بر امر رسيدگي مي باشد كه به شرح زير مي توان آنها را طبقه بندي نمود:

الف)برنامه ريزي و سرپرستي :عمليات حسابرسي بايد به نحو مناسب و كافي برنامه ريزي شود و بر كار كاركنان حسابرسان نظارت كافي اعمال شود.در هنگام نوشتن برنامه ها حسابرس معمولاً بايد يك شناخت كافي از عمليات آن دستگاه كسب شود. بر اساس اين شناخت برنامه حسابرسي نوشته مي شود: وسيله اعمال كنترل بر كار حسابرسان كار برگ هاي حسابرسي مي باشدو در واقع حسابرسي نتيجه كار حسابرسي اش را در كاربرگ هاي حسابرسي مي آورد. در برنامه ريزي به دو مطلب بايد توجه كرد: يكي اينكه برنامه ريزي هر كار حسابرسي با كار ديگر فرق مي كند  و دوم اجراي كار حسابرسي است. كه زمان مناسبي را بايد به آن تخصيص داد.

ب) ارزيابي كنترل هاي داخلي : به مجموعه سايت ها ، روش ها و اقداماتي كه توسط مديريت براي :

 1- حفظ و حراست دارايي ها       2)نگهداراي مدارك مالي و عملياتي صحيح                                           3) نظارت بر حسن انجام سياست ها و روش ها  

4) ارزيابي كارايي قسمت هاي مختلف دستگاه، كه توسط مديريت وضع و يا فراهم مي آيد كنترل هاي داخلي گفته مي شود.   منظور از حفظ و حراست اين است كه تا آنجايي كه امكان دارد ضايعاتش كم باشد.

** ارزيابي سيستم كنترل هاي داخلي : سيستم كنترل هاي داخلي بايد مورد مطالعه ، بررسي ،ارزيابي كافي قرار گرفته و بر اساس نتايج حاصله از آن نسبت به محدود بودن آزمايش هاي حسابرسي اقدام نمود.

مطالعه يعني شناخت- بررسي يعني رسيدگي و قياس اين  دو يعني ارزيابي  كه از كنترل هاي داخلي بهدست  

 مي آيد.

ج) مدارك مثبته كافي - اظهار نظر حسابرسان مستقل كه نسبت به صورتهاي سالي مورد رسيدگي ارئه مي شود  مي بايستي متكي به مدارك كافي و قابل اطمينان بوده كه از طريق بازرسي ، مشاهده, پرسش و اخذ تأييديه بدست مي آيد.

**استانداردهاي گزارشگري ناظر بر امر گزارشگري حسابرسي مي باشد كه به شرح زير است:

1)رعايت اصول متداول حسابرسي:

گزارش حسابرسي بايد بيانگر موضوع زير باشد كه آيا صورت هاي مالي طبق اصول متداول حسابداري تهيه و ارائه شده است يا خير.

2)ثبات رويه:

گزارش حسابرسي بايد بيانگير اين مطلب باشد كه آيا اصول مورد قبول حسابداري به طور اينكه يكنواخت با سال قبل رعايت شده است يا خير.

**وظايف حسابرسي و دستگاه مورد رسيدگي در زمان تغيير رويه:

الف) دستگاه مورد رسيدگي:

شركت مورد رسيدگي مي بايستي موضوع تغيير رويه و اثر ريالي آن را بر صورت هاي مالي و دلايل انجام تغيير رويه را با شرح و تفصيل كافي در ياداشت هاي همراه صورت هاي مالي بيان نمايد.

ب)حسابرسي :

وظيفه حسابرسي اين است كه به نحو مناسب  در گزارش خود موضوع تغيير رويه را بيان كند و نظر صريح خود را در باب پذيرش يا عدم پذيرشتغير رويه انجام شده بيان كند.(تغير رويه زماني قابل قبول است كه موجب شفاف شدن صورتهاي مالي شود.)

3)افشاء :

در صورت هاي مالي(اطلاعات در صورت هاي مالي افشاء شود) به طور كافي صورت نگرفته باشد موضوع بايد در گزارش حسابرس تصريح شود.

** موارد افشاء در صورت هاي مالي:

رويه هاي حسابرسي ، مبناي تهيه صورت هاي مالي و شرحي در خصوص اقلام تراز نامه و سود و زيان و ساير موضوعات و اطلاعاتي كه به موجب قانون و عرف تجاري يا نهاد تصميم گيري مثل بورس اوراق بهادار جزء مجموعه ياداشت هاي همراه صورت هاي مالي تلقي مي گردد مانند بدهي هاي احتمالي، رويدادهاي بعد از تاريخ تراز نامه و تعهدات سرمايه اي.

اظهار نظر

4) حدود رسيدگي و مسئوليت هاي حسابرسان:

 گزارش حسابرسي بايد حاوي اظهار نظر حسابرس در باره كل صورت هاي مالي به عنوان يك مجموعه باشد و يا بيانگر اين موضوع باشد كه نظري نمي تواند اظهار شود. هنگامي كه نظر كلي نتواند اظهار شود دليل آن بايد بيان گردد. در تمام مواردي كه نام حسابرس به نحوي با صورت هاي مالي ارتباط پيدا كند گزارش بايد به طور صريح بيانگر رسيدگي و ميزان مسئوليتي باشد كه او را بر عهده مي گيرد.

                                                          نمونه شماره 110

                                                  گزارش حسابرسان مستقل

                                          به مجمع عمومي عادي سالانه سهام

نکته

شركت سهامي آلفا

                                                        (روز و سال بايد حتماً با عدد نوشته شود و ماه حتماً با حروف )

بند مقدمه

1)تراز نامه شركت ..............(نام شركت طبق اساس نامه ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي با تاريخ مزبور همراه با ياداشت هاي توضيحي يك تا 27 پيوست كه توسط هيئت مديره تهيه و تأييد شده مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور بر اساس حسابرسي انجام شده است.

بند حدود رسيدگي

2)حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است .استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه حسابرسي را چنان برنامه ريزي  و اجرا كند كه از نبود اشتباه يا تفريحي با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول بدست آيد. حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي است، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگي ها، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي فراهم آورد .                               تحريف: يعني جور ديگري نشان دادن

بند اظهار نظر:

3)به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا و ضعيت مالي شركت سهامي آلفا در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه ها ي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

27 ارديبهشت ماه 1389                                                    موسسه حسابرسي کاشان

                                                                                        امضاء حسابرسان

به گزارش فوق:گزارش مثبت(چون جنبه منفي ندارد)،مشروط(چون شرطي ندارد)واستانداردگفته مي شود.

مفاهيم اجزاي تشكيل دهنده گزارش حسابداري معقول:

1) عنوان     2  )مخاطب     3) بند مقدمه يا بند تفكيك و مسئوليت ها

4)بند حدود رسيدگي       5 ) بند اظهار نظر         6)تاريخ

7)نشاني حسابرسي                      8)امضاء

1) عنوان: گزارش حسابرسي بايد عنوان مناسبي داشته باشد با استفاده از عنوان "گزارش حسابرس مستقل" خواننده گزارش را در تشخيص گزارش حسابرسي و تميز آن از گزارش هاي مانند گزارش هاي هيئت مديره يا گزارش ساير حسابرسان كه ملزم به رعايت آيين رفتار حرفه اي حسابرسان مستقل نيستند ياري مي رساند.

2)مخاطب: مخاطب در گزارشات حسابرسي به كساني گفته مي شود كه امر حسابرسي بنا به در خواست آنها انجام پذيرفته  و در اين رابطه با حسابرسي اقدام به انعقاد قرارداد حسابرسي نموده باشد. معمولامخاطب گزارشات حسابرسان، صاحبان سرمايه ، مديران و اشخاص ثالث ذينفغ مي توانند باشند.( اشخاص ثالث ذينفغ به طور مثال زماني كه يك بانك از حسابرسي درخواست نمايد كه در خصوص وضعيت مالي يكي از مشتريان بانك گزارشي ارائه نمايد.)

توجه مهم: هنگامي كه گزارش حسابرسي براي طرح در مجامع عمومي تهيه مي شود مخاطب مجمع عمومي صاحبان سهام خواهند بود.

3)قيد مقدمه يا بند تفكيك مسئوليت ها

**موضوعاتي كه در بند مقدمه درج مي شود به شرح زير است:

3-1) ذكر اجزاي تشكيل دهنده كليه صورت هاي مالي حسابرسي شده (عناوين صورتهاي مالي حسابرسي شده )در تاريخ يا دوره اي كه صورت هاي مالي براي آن دوره تهيه شده است.

3-2) تاكيد براي اين امر كه مسئوليت تهيه و پاسخگويي صورت هاي مالي با هيئت مديره دستگاه مورد رسيدگي است

3-3)تأييد بر اين امر كه مسئوليت حسابرس اظهار نظر درباره صورت هاي مالي به اتكاي حسابرسي انجام شده مي باشد.

4) بند حدود رسيدگي : دراين بند ميزان گسترده و دامنه رسيدگي هاي كه حسابرس مسئوليت آن را پذيرفته است درج مي گردد لذا مي بايست اشاره اي به استانداردهاي حسابرسي گردد و توصيف اعم كارهاي انجام شده توسط حسابرسي به شرح زير بيان گردد.

4-1) گزارش حسابرسي بايد با تصريح اين مطلب كه حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است دامنه رسيدگي را توصيف كند.

دامنه رسيدگي بيانگر روش هاي است كه حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. استفاده كنندگان از گزارش حسابرسي به اين توصيف نياز دارند.همواره فرض براي اين است كه حسابرس استانداردهاي حسابرسي ايران را رعايت مي كند مگر آنكه خلاف آن تصريح گردد.

4-2) گزارش حسابرس بايد بيانگر اين مطلب باشد كه حسابرسي به منظور حصول اطمينان معقول از نبود اشتباه يا تفريحي با اهميت در صورت هاي مالي برنامه ريزي و اجرا شده است. (يعني هيچوقت حسابرسي اطمينان 100% را نمي دهد) كه دو دليل دارد: اصولاً صورت هاي مالي در چارچوب مقررات خاصي تهيه مي شود و خود صورت هاي مالي محدوديت ذاتي دارد. محدوديت ذاتي خود حسابرسي به خاطر اتكاء به كنترل هاي داخلي است. به دلايل بالا ميگوينداطمينان معقول كافي است يعني اظهار نظر مي كند و تاييد نمي كند.

4-3) گزارش حسابرسي بايد بيانگر اين مطلب باشد كه حسابرسي براساس رسيدگي نمونه اي به پشتوانه منابع و اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي انجام شده است.

4-4) گزارش حسابرسي بايد بيانگر اين مطلب باشد كه حسابرسي مبناي معقول براي اظهار نظر فراهم آورده است.

5) بند اظهار نظر تأكيد بر نكات زير دارد:

5-1)گزارش بايد حاوي نظر صريح حسابرس در اين باره باشد كه آيا صورت هاي مالي از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري  به نحو مطلوب ارائه شده است يا خير، عبارت(ازتمام جنبه هاي با اهميت ) كه براي اظهار نظر حسابرس استفاده مي شود حاكي از اين است كه حسابرس تنها به موضوعاتي توجه دارد كه از لحاظ صورت هاي مالي با اهميت است.

5-2) معيار براي سنجش مطلوب صورت هاي مالي استانداردهاي حسابداري است. به منظور آگاه كردن استفاده كنندگان از اين امر اظهار نظر حسابرس بايد حاوي عبارت "طبق استاندارهاي حسابداري" باشد.

مفهوم كلمه مطلوب در گزارشات حسابرسي:

الف) بيانگر اين مفهوم است كه صورت هاي مالي در چهار چوب قانون و استانداردهاي حسابداري به نحو كامل تهيه شده است.

ب)حقوق صاحبان سهام در چهار چوب قانون  به طور يكنواخت رعايت گرديده و به حقوق اشخاص ثالث ذينفع خدشه اي وارد نشده است.

6) تاريخ          درج تاريخ در گزارشات حسابرسي بيانگر دو مطلب است:

6-1)تاريخ اختتام عمليات حسابرسي

6-2)وقايع بعد از تاريخ ترازنامه حسب مورد مؤثردر صورت هاي مالي واقع شده و يا به نحو مناسب و كافي در ياداشت هاي همراه صورت هاي مالي افشاء شده است.

7)نشاني حسابرس: نشاني حسابرس بايد در گزراش او غالباً در سربرگ فرم گزارشات حسابرسي درج شود. (در موسسات حسابرسي كه داراي شعبه مي باشند در گزارش حسابرس نشاني شعبه مربوطه نيز بايد درج شود.)

8)امضاء: درج امضاء در گزارشات حسابرسي مشخص كننده هويت حسابرس است و بدين وسيله حسابرس مسئوليت مشخص خود را نسبت به مخاطب بيان مي نمايد.

**انواع اظهار نظر حسابرسان اظهار نظر حسابرسان ممكن است به صورت مقبول يا غير مقبول ارائه شود:

الف)اظهار نظر مقبول: در شرايطي ارائه مي شود كه با توجه به اصل اهميت كليه اطلاعات و توضيحات مورد لزوم (شواهد حسابرسي) كه به نظر حسابرسي براي امر حسابرسي ضرورت داشته باشد كسب شده باشد.كه ممكن است به دو صورت ارائه شود:1 -اظهار نظر مقبول   2-اظهار نظر مقبول باپاراگراف توضيحي

ب)اظهار نظر غير مقبول : چنانچه گزارشات حسابرسي به صورت مقبول ارائه نگردد به آن اظهار نظر غيرمقبول گفته مي شود كه ممكن است به صورت مردود، مشروط يا عدم اظهار نظر ارائه گردد.

انواع اظهار نظر حسابرسان و شرايط آن

 

بي اهميت

با اهميت غير اساسي

با اهميت اساسي

عدم توافق

مقبول گزارش در 3 بند

مشروط گزارش بيش از 3 بند

مردود(رد)گزارش بيش از 3 بند

محدوديت در رسيدگي

مقبول گزارش در3 بند

مشروط گزارش بيش از 3 بند

عدم اظهار نظر بيش از 3 بند

ابهام به استثناي

تداوم فعاليت

مقبول گزارش در3 بند

مقبول گزارش در3 بند،باپاراگراف توضيحي

عدم اظهار نظر گزارش بيش از 3 بند

دلايل ارائه گزارش به صورت غير مقبول :

گزارش حسابرس ممكن است به 3 صورت:  الف)عدم توافق       ب) محدوديت در رسيدگي 

ج)ابهام به صورت غير مقبول ارائه شود.

الف)عدم توافق: شرايطي كه منجر به عدم توافق مي شود به شرح زير است:

1)انحراف از اصول متداول حسابرسي

2) عدم توافق نسبت به حقايق و مبالغ مندرج در صورت هاي مالي مثلاً تعهدات سرمايه اي را به درستي افشاء نكرده باشند.

3)عدم توافق نسبت به نحوه يا ميزان افشاي حقايق يا مبالغ در صورت هاي مالي.

4)عدم رعايت قوانين و مقررات (يا از نظر محاسباتي  مهم است يا صرف انجامش)

ب)محدوديت در رسيدگي: محدوديت در رسيدگي زماني حاصل مي شود كه حسابرس قادر نباشد كليه اطلاعات و توضيحات را ( شواهد حسابرسي ) كه براي رسيدگي به آن لازم است را كسب نمايد.

ج)ابهام: ابهام به علت محدوديت در رسيدگي نبوده بلكه ناشي از شرايطي است كه وجود آن شرايط  موجب ابهام مي گردد. مانند ترديدهاي كه نسبت به تداوم فعاليت واحد مورد رسيدگي حاصل شود. و يا ابهام مربوط به دعاوي عمده مطروحه در مراجع قضايي.

نحوي گزارش گري در حالتي كه ترديد در تداوم فعاليت وجود داشته باشد:

1)در مواردي كه افشاي كافي در صورت هاي مالي انجام شده باشد حسابرس معمولاً با افزودن يك بند توضيحي و اشاره به ياداشت مربوطه از صورت هاي مالي موضوع ابهام در تداوم فعاليت را بيان مي كند. و به اين ترتيب گزارش خود را تعديل مي نمايد.(بند تعديلي فقط يك بند آگاهي است)

2)در مواردي كه افشاي كافي در صورت هاي مالي انجام نشده باشد حسابرس بايد نظر مشروط بدهد. اين نظر مشروط به افشاءبر مي گردد.

3)در مورد وجود ابهام اساسي درباره تداوم فعاليت، حسابرس بايد صرف نظر از افشاء يا عدم افشاي موضوع در ياداشت هاي توضيحي نسبت به صورت هاي مالي عدم اظهار نظر ارائه نمايد.

اهميت:   مفهوم اهميت نسبي در صورت هاي مالي: در رابطه با صورت هاي مالي مي توان گفت رقم يا مطلبي داراي اهميت نسبي است كه ذكر نادرست يا حذف آن موجب گردد كه صورت هاي مالي  وضع مالي يا نتيجه عملكرد موسسه را به نحو مطلوب نشان نداده و تصوير گمراه كننده اي بدست دهد. در مجموع مي توان گفت مطلب يا رقمي حائز اهميت نسبي است كه :

الف)مبلغ آن در قياس و رابطه با وضعيت كلي حسابها به عنوان يك مجموعه و يا با جمع كل  رقمي كه متشكل آن است چه در حساب سود و زيان چه در تراز نامه و يا نسبت به رقم مشابه دوره مالي قبل حائز اهميت باشد:

ب)تشريح درست ماهيت آن با تأكيد لازم مهم باشد، مثل مبالغ دريافتي هيئت مديره و بازرس

ج)نحوه ارائه و فرم عرضه آن اهميت داشته باشد مثل اقلام استثنايي.

د) از لحاظ مقررات قانوني توجه ويژه به آن لازم باشد.

       نمونه شماره2: گزارش غيرمقبول حسابرسي  / در حالت عدم توافق با اهميت غير اساسي  //   نظر مشروط

1)تراز نامه شركت ..............(نام شركت طبق اساس نامه ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي با تاريخ مزبور همراه با ياداشت هاي توضيحي يك تا 27 پيوست كه توسط هيئت مديره تهيه و تأييد شده مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است.              مسئوليت صورت هاي مالي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور بر اساس حسابرسي انجام شده است.

2)حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است .استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه حسابرسي را چنان برنامه ريزي  و اجرا كند كه از نبود اشتباه يا تفريحي با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول بدست آيد. حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي است، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگي ها، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي فراهم آورد .

3-در مقابل مبلغ 20000000 ريال بدهي شركتي كه بعد از پايان سال مورد رسيدگي در جريان تصفيه قرار گرفته است هيچ گونه ذخيره اي در حسابهاي اعمال نشده است. طبق اعلان مدير تصفيه شركت مذكور، احتمال پرداخت هر گونه وجهي به بستانكاران وجود ندارد بنابراين منظور نمودن ذخيره اي به ميزان كل بدهي در حسابهاي ضروري است كه در اين صورت مانده حساب سود سال جاري و حسابهاي دريافتني به همين مبلغ كاهش خواهد يافت.

4- به نظر اين موسسه به استثناي مندرجات بند(3)اين گزارش صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت شركت سهامي عامA در تاريخ 29 اسفند 1388 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاريخ27/2/89                                                           مؤسسه حسابرسيX

                                  

 نمونه شماره  3      گزارش غير مقبول          در حالت عدم توافق با اهميت اساسي  //  اظهار نظر مردود

1)تراز نامه شركت ..............(نام شركت طبق اساس نامه ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي با تاريخ مزبور همراه با ياداشت هاي توضيحي يك تا 27 پيوست كه توسط هيئت مديره تهيه و تأييد شده مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است.  مسئوليت صورت هاي مالي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور بر اساس حسابرسي انجام شده است.           

2)حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است .استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه حسابرسي را چنان برنامه ريزي  و اجرا كند كه از نبود اشتباه يا تفريحي با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول بدست آيد. حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي است، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگي ها، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي فراهم آورد .

3-در مقابل 000/000/200ريال بدهي شركتي كه بعد از پايان سال مورد رسيدگي در جريان تصفيه قرار گرفته است هيچ گونه ذخيره اي در حسابها اعمال نشده است .طبق اعلان مدير تصفيه شركت مذكور ,احتمال پرداخت هر گونه وجهي به بستانكاران وجود ندارد .بنابراين منظور نمودن ذخيره اي به ميزان كل بدهي در حسابها ضروري است كه دراين صورت مانده حساب سود سال جاري و حسابهاي دريافتني به همين مبلغ كاهش خواهد يافت.

4-به نظر اين مؤسسه به دليل اثرات اساسي مورد مندرجه در بند 3 اين گزارش ,صورتهاي مالي ياد شده در بالا,وضعيت شركت سهامي عام  Aدر تاريخ 29اسفند ماه 1388ونتايج عمليات وجريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ  مذبور,طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان نميدهد.

 

تاريخ27/2/89                                                           مؤسسه حسابرسيX

نمونه شماره4

گزارش حسابرسي غير مقبول   

   در حالت محدوديت در رسيدگي      

 اظهار نظر مشروط

1)تراز نامه شركت ..............(نام شركت طبق اساس نامه ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي با تاريخ مزبور همراه با ياداشت هاي توضيحي يك تا 27 پيوست كه توسط هيئت مديره تهيه و تأييد شده مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است.  مسئوليت صورت هاي مالي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور بر اساس حسابرسي انجام شده است.           

2)حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است .استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه حسابرسي را چنان برنامه ريزي  و اجرا كند كه از نبود اشتباه يا تفريحي با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول بدست آيد. حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي است، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگي ها، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي فراهم آورد .

2- به استثنا محدوديت هاي مندرج در بند 3 زير كه مانع از اجراي روش هاي لازم طبق استانداردهاي حسابرسي براي دست يابي به شواهد كافي و قابل اطمينان گرديده است حسابرسي اين موسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات ارائه شده به طور نمونه اي ودر حدي كه همرا ه ساير شواهد مربوط مبناي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي فراهم آورد، رسيدگي شود.

3- در يكي از شعب شركت شمارش موجودي هاي جنسي در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 انجام نشده و روش هاي رسيدگي ديگري براي تأييد موجودي ها  كه عملي بوده  و بتوان آنرا جايگزين شمارش نمود وجود نداشت به همين علت اين موسسه نتوانست كليه اطلاعات و توضيحاتي  را كه براي حصول اطمينان از وجود موجودي ها با ارزشيابي10000000 ريال ضروري دانسته كسب نمايد.

4)به نظر اين موسسه به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالاً در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، صورت هاي مالي ياد شده در بالا وضعيت هاي شركت سهامي عام A در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 و نتايج عمليلات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحوه مطلوب نشان مي دهد.

در تاريخ 27/2/1389                                      موسسه حسابرسيx

                                                               

 

نمونه شماره 5

گزارش غيرمقبول

در حالت تركيب عدم توافق و محدوديت با اهميت غير اساسي

                اظهار نظر مشروط

                                             گزارش حسابرسي مستقل

                                       به مجمع عمومي صاحبان سهام

                                               شركت سهامي عامA

1)تراز نامه شركت سهامي عام A در تاريخ 29 اسفند ماه 1388 و صورت هاي سود وزيان، سودزيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با ياداشت هاي توضيحي 1 الي 35 پيوست كه توسط هيئت مديره تهيه و تأيد شده، مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه اظهار نظر ن

نویسنده مطلب
رضا ناظری
رضا ناظری هستم مدیر ارشد سایت،متولد 1366 کارشناس حسابداری و امور مالی. امیدوارم مطالب این وب سایت برای شما مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرات خودتون رو در مورد این پست در قسمت نظرات با من درمیون بزارید در صورت هرگونه سوال یا ابهام مطرح بفرمایید پاسخ خواهیم داد
برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: