سر خط خبرها

مقدمه 
طی سالهای اخیر، پیگیری تقلب در شرکتها توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. شمار بسیاری از تقلبها در شرکتها، تیترهای روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده و شرکتها را به گردابهای مرگبار کشانده‌اند؛ برخی مدیران شغل خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مدیران اجرایی به محاکم قضایی رفته‌اند تا پاسخگوی اعمال خود در شرکت باشند (حساس‌یگانه و همکاران، 1389). مطالب فراوانی که در زمینه رسوایی و اشتباههای حسابداری در شرکتها بیان شده، نشان می‌دهد سازمانها و دولتها نیاز دارند تا گروه راهبری و نظارت خود را بهبود دهند.
یکی از دغدغه‌های اصلی هیئت‌مدیره، مدیران، صاحبان کسب‌وکار و حسابرسان داخلی، چگونگی استقرار نظام کنترلهای داخلی و برخورد موثر و کارامد با خطر تقلب در سطح سازمان است. طبق تحقیقهای گذشته، این ادعا وجود دارد که نظام کنترل داخلی موثر، ابزار اولیه‌ای برای جلوگیری، کشف و اصلاح تقلب و اشتباهها است. در سال 2002 زمانی که قانون ساربنز-آکسلی1 در پی رسواییهای مالی تصویب شد، کنترل شدیدی را بر نحوه گزارشگری و افشا در شرکتهای سهامی الزامی کرد. براساس این قانون، مدیران مالی و اجرایی ارشد خودشان باید بر گزارشهای مالی صحه بگذارند. همچنین، قانون مذکور شامل مجازات‌های بالقوه‌ بسیار جدی مانند جریمه‌های مالی سنگین و جریمه‌هایی از نوع زندان برای مدیران اجرایی شرکت می‌باشد. طبق این قانون، شرکتها وظیفه دارند تا کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را افزایش دهند (Barra, 2010). در مقاله حاضر، ابتدا دو عامل از کنترل‌های داخلی یعنی ِاعمال مجازات و تفکیک وظایف مورد بررسی قرار گرفته و تعیین می‌شود که کدامیک از این دو عامل اثر بیشتری بر کاهش تقلب در شرکت خواهد داشت. سپس با توجه به اینکه در قانون ساربینز آکسلی وضع مجازات‌ها تنها برای کارکنان مدیریتی صورت‌گرفته، کارکنان شرکت در دو گروه جداگانه مدیریتی و غیرمدیریتی مورد مطالعه و پیامدهای نسبی مجازات‌ها و تفکیک وظایف برای هردو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد خبر: 46008
تاریخ انتشار: 17:26:00 ,سه شنبه, 24 بهمن 1396

مروری بر تحقیقهای انجام‌شده در زمینه‌های کنترل‌های داخلی، تبانی و مجازات‌ و اثر آنها بر تقلب
 لین ریلی (Lynn Riley, 2008) به بررسی رابطه موجود میان حسابرسی تقلب و کشف تقلب پرداخت و عنوان کرد که در روال عادی حسابرسی به‌طور معمول، تخلف، سوءاستفاده و تقلبهای شغلی به میزان بسیار اندکی کشف می‌‌شوند. بیشتر تقلب‌های فاش‌شده براساس کشف رشوه‌های دریافتی توسط کارکنان و یا شکایتهای انجام‌شده از سوی کارکنان می‌باشد. ریلی (2008) در تحقیقی با عنوان «اساس تقلب و حسابداری دادگاهی» عنوان کرد افرادی که مرتکب تقلب می‌شوند، هرگز عمل ارتکاب به تقلب را کنار نمی‌گذارند و تا هنگامی که دستگیر شوند، این کار را متوقف نمی‌کنند. همچنین افرادی که اختلاس کرده یا متقلبند، به‌ندرت مسیر ارتکاب به جرم را به‌طور کامل از بین می‌برند. او همچنین بیان کرد که افراد متقلب به مرور زمان مشتاق‌تر و حریص‌تر می‌شوند؛ بنابراین برای کشف تقلب این دسته از افراد باید زمان بیشتری صرف شود.
بارا و گریگ (Barra & Griggs, 2007) در مطالعه‌ای نشان دادند که جدا کردن وظایف در خصوص برنامه پاداش مقرون به‌صرفه‌تر است و با فراهم آوردن برنامه‌های پاداش، می‌توان کارکنان را نسبت به افشای تقلب در سازمان تشویق کرد. محدودیت مطالعه مذکور این بود که همه شرکت‌ها دارای برنامه پاداش به کارکنان آشکارکنندۀ تقلب نیستند. ماهر (Maher, 2006) در تحقیقی دیگر نشان داد که خبررسانان و کارکنانی که تقلبها را فاش می‌کنند، در بیشتر اوقات به جای دریافت پاداش، مورد مجازات قرار می‌گیرند.
بارا (Barra, 2010) در تحقیقی به این نتیجه رسید که اثربخشی تفکیک وظایف می‌تواند از طریق تبانی کارکنان کم شود. کوفمن و لاواری (Kofman & Lawarree, 1993) تبانی میان حسابرسان داخلی و مدیران را به‌منظور مخفی‌سازی اقدامهای مدیریت مورد مطالعه قرار دادند. در مقاله حاضر، تبانی میان چند کارمند از شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تحقیقهای مرتبط با مجازات، بیشتر در ادبیات جامعه‌شناسی و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج مرتبط با اثر بازدارنده مجازات‌ها بر تقلب متفاوت است. طبق بررسیهای ویلیامز و گیبس (Williams & Gibbs, 1981)، علت این تفاوت اختلاف در روش‌شناسی مطالعات است. در ضمن شواهد نشان می‌دهند که اثر بازدارنده مجازات‌ها برای انواع جرم‌ها و تقلبها متفاوت است. برخی مطالعات دیگر پیشنهاد دادند که مجازات‌ها می‌تواند به عوامل دیگری مانند ویژگی‌های صنعت و ریسک متحمل‌شده از سوی فرد متقلب هم بستگی داشته باشد. با توجه به نتایج پیچیده‌ تحقیقهای پیشین می‌توان گفت که مجازات‌ها نسبت به سه عامل نوع جرم، محیط وقوع جرم و نوع مجرم حساسیت دارند (Barra, 2010).
با توجه به اینکه قانون ساربنز آکسلی تنها به تعیین مجازات برای کارکنان مدیریتی پرداخته است، تحقیق حاضر بررسی خواهد کرد که آیا این اقدام مبنی بر تعیین مجازات‌های سنگین فقط برای کارکنان مدیریتی، راهبرد مؤثری است یا خیر؟ و اینکه آیا باید کارکنان غیرمدیریتی هم مورد توجه این قانون قرار گیرد یا خیر؟ در واقع، بررسی خواهد شد که آیا مجازاتها اثر برابر و یکسانی بر کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی دارند؟ سپس با بررسی اثر بازدارندۀ مجازات‌ها و تفکیک وظایف به‌عنوان دو عامل از کنترل‌های داخلی در زمینه کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی2، به شرکت پیشنهاد خواهد شد که به‌منظور حداقل‌سازی هزینه‌هایش، کدامیک از روش‌های کنترلی یادشده را برای این دو گروه از کارکنان به‌کار گیرد.


تقلب از دیدگاه کارکنان 
در این بخش، دیدگاه کارکنان نسبت به تقلب بررسی می‌‌شود. تجزیه‌وتحلیلها با یک مدل ساده شامل یک کارمند آغاز و سپس به چندین کارمند تعمیم خواهد یافت.
در این ارتباط فرض می‌شود تابع مطلوبیت کارمندان عبارتست از افزایش در ثروت پولی آنها در پایان دوره و کاهش در تلاش آنها به‌منظور انجام تقلب و کاهش در مجازاتهای تقلب. یعنی کارکنان همواره به‌دنبال افزون کردن ثروت و کاهش اقدامهای لازم برای اکتساب این ثروت هستند. در این راستا فرض می‌شود کارکنان نسبت به ریسک بی‌طرف بوده و تابع مطلوبیتشان خطی است.
در بررسی تقلب میان مالک و نماینده، مالک سهامداران شرکت و نماینده، کارکنان هستند. کارکنان می‌توانند هم مدیریتی و هم غیرمدیریتی باشند؛ مشروط بر اینکه مشمول دستکم قسمتی از نظام کنترل داخلی شرکت باشند. همچنین، در این مقاله مفهوم آستانه خودداری3 به حداقل مبلغ دارایی که وسوسه ارتکاب تقلب را بر تفکر فرد مسلط می‌کند، اشاره دارد. در شکل 1 الگوی تصمیم‌گیری برای تقلب یک فرد نشان داده شده است.

w1 = دستمزدهای عادی کارمند
S1 = میزان سرقت طی تقلب
q = احتمال دستگیری
e1= تلاش‌های صورت‌گرفته بابت ارتکاب تقلب و پنهان‌سازی تقلب
l = احتمال اینکه اقدام کشف‌شده عمدی تلقی شود
p1= مجازات بابت دستگیری و ارتکاب تقلب

همانگونه که در شکل 1 ملاحظه می‌شود، هر کارمند «دو اقدام» پیشِ‌رو خواهد داشت؛ تقلب کند یا تقلب نکند. منظور از اقدامها، کل حرکتهایی است که بازیکنان می‌توانند انجام دهند. در اینجا سه بازیکن شامل نماینده، فرد یا نهاد کشف‌کننده تقلب4 و شرکت وجود دارد. حرکت نماینده، انجام یا انجام ندادن تقلب است و دیگر حرکتها به‌وسیله دو بازیکن دیگر انجام می‌شود. همچنین، کارمند دو «راهبرد» پیش‌رو دارد: در راهبرد اول، وی می‌تواند مرتکب تقلب نشود و تنها به ازای دستمزدش کار کند. در راهبرد دوم، وی می‌تواند مرتکب تقلب شود و اگر دستگیر شود، شرکت را متقاعد کند که اقدامش غیرعمدی بوده و بنابراین از مجازات فرار کند. منظور از راهبرد، کل بازی در مجموع است؛ یعنی در نظر گرفتن بازی از زمان تصمیم برای انجام یا انجام ندادن تقلب تا کشف تقلب و تعیین عمدی یا غیرعمدی بودن آن.
اتخاذ هریک از راهبرد‌های فوق، بازده‌هایی به‌شرح زیر به‌همراه خواهد داشت:
• اگر انتخاب کارمند، عدم ارتکاب به تقلب باشد، بازده وی برابر است با دستمزدهای جاری و آینده.
• اگر کارمند در تقلب شرکت کرده و دستگیر نشود، بازده وی برابر است با مبلغ کسب‌شده طی سرقت به‌ اضافه دستمزدهای جاری و آتی منهای تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارتکاب تقلب و پنهان‌سازی آن.
• اگر کارمند مرتکب تقلب شود و دستگیر شود، بازده وی به این بستگی دارد که نهاد کشف‌کننده تقلب در خصوص عمدی یا غیرعمدی بودن تقلب و اشتباه تلقی کردن آن، چه تصمیمی بگیرد. تمیز دادن میان تقلب و اشتباه دشوار است؛ زیرا این دو بیشتر اوقات پیامدهای مشابهی بر ثبت‌های حسابداری دارند. برای مثال، فرض کنید حسابرسی دریافته است که یک دارایی مشهود در دفاتر ثبت ‌شده که موجودیت ندارد. این اختلاف می‌تواند در نتیجه سرقت، متورم‌سازی عمدی داراییها یا وقوع اشتباه باشد. حسابرس باید برای تعیین دلیل و اطمینان خاطر، به جمع‌آوری شواهد اضافی بپردازد. اگر نهاد کشف‌کننده تقلب اقدام کارمند را غیرعمدی در نظر بگیرد، بازده کارمند برابر خواهد بود با دستمزدهای جاری و آینده، منهای تلاشهای انجام‌شده بابت اقدام به تقلب و پنهان‌سازی آن و اگر آن را عمدی در نظر بگیرد، بازده برابر خواهد بود با دستمزدهای جاری و کسب‌شده (بازده شامل دستمزدهای آتی نیست) منهای تلاشهای انجام‌شده بابت ارتکاب تقلب، منهای تمامی مجازاتها.


 w1= دستمزدهای عادی کارمند    S= میزان سرقت طی تقلب
 q= احتمال دستگیری    e1= تلاش‌های صورت‌گرفته بابت ارتکاب تقلب توسط نماینده اول
  l = احتمال اینکه اقدام کشف‌شده عمدی تلقی شود.    P1 = مجازات‌های تقلب برای نماینده اول
  c1= تلاش‌های صورت‌گرفته برای تبانی      r2= ساکت ماندن و عدم افشای تبانی توسط نماینده دوم
  t= پذیرش تبانی توسط نماینده دوم

تمام این فرایند باید مشابه با یک بازی با اطلاعات ناقص برای شرکت (مالک) و کارمند (نماینده) در نظر گرفته شود. اینکه آیا نماینده مرتکب تقلب می‌شود یا خیر، به تابع مطلوبیت وی بستگی دارد. در صورت اقدام شرکت به برقراری نظام کنترلهای داخلی، نماینده با در نظر گرفتن این نظام تعیین می‌کند که آیا آستانه‌ خودداری بیشتر از مبلغ سرقت‌شده طی تقلب است یا خیر. اگر مبلغ سرقت‌شده بیشتر از آستانه خودداری باشد، فرد مرتکب تقلب خواهد شد و اگر مبلغ سرقت‌شده کمتر از آستانه مذکور باشد، تقلبی رخ نخواهد داد. در واقع، کارمند تنها در صورتی مرتکب تقلب می‌شود که مطلوبیت حاصل از تقلب بیشتر از مطلوبیت حاصل از کار کردن به ازای دستمزد باشد. زمانی که احتمال دستگیر شدن نماینده به هنگام تقلب وجود دارد، مطلوبیت حاصل از تقلب کاهش خواهد یافت. آستانه خودداری یا مطلوبیت تقلب برابر است با مجموع تلاش‌های انجام‌گرفته برای ارتکاب تقلب و ارزش مورد انتظار مجازات که عبارت است از اختلاف میان خالص ارزش فعلی عایدیهای آینده با حفظ موقعیت کنونی نماینده و ارزش فعلی عایدیهای آینده با آغاز شغلی جدید (کاهش در دستمزدهای آینده کارمند نیز به‌عنوان بخشی از مجازاتها در نظر گرفته می‌شود). در ادامه، الگوی تک کارمندی را گسترش داده و بیش از یک کارمند را در نظر می‌گیریم. در این صورت نظام کنترل‌های داخلی دربرگیرنده تفکیک وظایف نیز خواهد شد و برای وقوع تقلب، وجود تبانی لازم است. شکل 2 با فرض وجود دو نماینده ترسیم شده است.
در الگوی بیش از یک نماینده، فرض می‌شود که نماینده‌ دیگر پیشنهاد تبانی را می‌پذیرد و یا رد می‌کند.همچنین، در این مدل فرض می‌شود که تمامی افراد دخیل در تقلب، به یک میزان سهم می‌برند.
افزایش در تلاش کارکنان برای ارتکاب تقلب، اثر بیشتری بر آستانه خودداری نسبت به افزایش در مجازات دارد. یعنی، تغییر در تلاش کارمند و تغییر در مجازات‌ها هر دو آستانه خودداری را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ اما تغییر در تلاش کارمند اثر بیشتری بر

نویسنده مطلب
محسن عسکری
محسن عسکری هستم مدیر ارشد سایت،متولد 1366 کارشناس حسابداری و امور مالی. امیدوارم مطالب این وب سایت برای شما مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرات خودتون رو در مورد این پست در قسمت نظرات با من درمیون بزارید در صورت هرگونه سوال یا ابهام مطرح بفرمایید پاسخ خواهیم داد
برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: